Översatt av Storjamten och fjällmannen Ando "Blåtand" Andersson den 15 januari 2001.
Webbifierat av webadm@jamtamot.org den 21 januari 2001
Åaerjelsaemien
Jamtamot lea akte dejstie båeriesommse studenttjåangkijstie Upsalesne jih båerest Noerhte Laanten sijjene. Tjåangkene aelkeji 1907, badt minngelth akten nåake tijjen sjidteji viht orre nubpien aasgem 1915 man nomme Jamtamot Redivivum. Jamtamot utneji goh guviem ahte lustem darjedh sinsitnien sov almetjidie mah daalvejin sov laantsijjistie Jiemtlaante jih Haerjevuemie. Tjåangkene sijhteji aaj stoerrebe mujhtetjem gah sjidtedh daj jijtse veasoe bijre.