RN 1-2012
Seineste oppdatering: 2012-06-07
Foto: Br NN

Sommarmotet
den 2:a juni 2012
Välan, "än en gång däran", som det heter i visan. Som å Messn kallelse i god tid utfärdats att samling skulle komma att äga rum lördagen den 2 juni 2012 med början klockan fyra e.m på platsen "HÄR" – vilken lokalitet efter i Messn gjord förfrågan besvarats, såväl genom karta som i skrift, med att "HÄR" avsåg parkeringsplatsen intill bron över Håga å längs vägen mellan Flogsta och Eriksberg, allt uti Upsala stad –, alltså, och sålunda infunno sig ingen skrälldus med bröder å angivna tid och plats, men väl Fjällmannen Blåtand jämte undertecknad.
Brr Storjamtarna Halvar och Blåtand
Brr Storjamtarna Halvar och Blåtand
Tiden gick, klockan tickade. Inga ytterligare bröder inställde sig. Efter passerad dubbelkvart fann sig därför de närvarande föranledda att, efter mogen analys av utfärdad kallelse, gemensamt förklara motet öppnat, godkänna ovan nämnd kallelse, samt i brist på övriga funktionärer själva konstituera sig som följer: ÖH, Gode, Gillevärd primus, Fogde och Munskänk broder Blåtand; Skrivare, Hövding, Gillevärd secundus, Lekare, 7-man och Redaktör undertecknad, samtliga med tillägget t.f. Därtill utsågs Blåtand till Orlstyrar.
Hågaån från Hågabron
Hågaån från Hågabron
Viss vånda kom därefter val av rösträknare åstad, för den händelse rösträkning bleve aktuell. Enär ständige rösträknaren Nils Bergwall inte stode att upptäcka, resolverades lösningen att Orlstyrarn Blåtand finge agera t.f. rösträknare, tillika spegel.
Eftersom inte heller protokollet från närmast föregående mot (Valmotet 2012) hade behagat infinna sig, bordlades detsamma till Heimmotet 2012.
ÖH:s meddelanden inskränkte sig till Orlstyrarns, t.f. ÖH Blåtands, rekonnäsangser i enlighet med av honom upprättade åminnelser över fordomtida slit med I 5:s fjällpackning det glamorösa året 1959 i trakterna av Ansåten.
Hågadalen
Hågadalen
Motdeltagarna efterlyste förgäves Fogdens rapport över Jamtamots aktuella ekonomiska ställning, ävensom något delbetänkande från Inomrikes- eller Utomrikeskorrespondens- kommittén.
Skaffningen utgjordes för aftonen å motet av prima matsnus, med vilket t.f. Gillevärden primus Blåtand generöst ur medhavd ask med bjudsnus trakterade undertecknad. I avsaknad av slisk intogs mer matsnus, då ur t.f. Gillevärden secundus snusask.
Av förekommande förhandlingspunkter kan nämnas att beträffande Senilium inget åtgjordes dess överhus, medan däremot som synnerligen välkvalificerad kandidat ordinarie ÖH Peter Bengtsson invaldes att för minst det närmaste året sitta i underhuset, att Orlstyrarn Blåtands status ändrades därhän att han under sin återstående livstid ska permanentas som Defekt i Fakultetsstyrelsen för Jamska och Härjeådalska och att, enär motdeltagarna för tillfället inte hade klart för sig vilken post eljest vore på tur att cykliskt permuteras i angivna styrelse, med beslut härom finge bero till Heimmotet 2012.
En myckenhet sång förevor, i tvåstämmig kanon, således bl.a. Jamtlandssången, Tänk om Storsjön, Pe Perssa och Stina väst i gåla, Baere maule samt Pe Perssa väst i gåla och Stina saot baka fjösan å svor.
Även lekar förekom, som ädel kamp och under stor gamman, nämligen 1) dosdragning, 2) snusinmundigande, 3) rövkrok, 4) snusspyttning i motvind och avslutningsvis 5) längdpissning. Det noteras, att Orlstyrarn, t.f. ÖH m.m. Blåtand, vann rövkroken i osedvanligt glänsande stil.
I övrigt noteras att Blåtand utsågs till Gamlest, Tyngst och Yngst. Halvarlotteriet med sedvanliga tombolahögvinster överhoppades denna gång, likaså Nachspiel (om inte dit ska räknas framförande av ett antal Brännholmare) och visiten å Lycksalighetens ö.
Som slutkommentar kan tillfogas, att här relaterade mot historiskt sett med största sannolikhet kan vara det mot som har haft lägst antal deltagare, om det nu ska vara något efterstävansvärt rekord i sammanhanget.
C'est tout!
En "Halvar" ma fleir