Brr ÖH Hansa och ÖH electus, tillika nuvarande Fogden, Irén
Brr ÖH Hansa och ÖH electus, tillika nuvarande Fogden, Irén. Foto: Br H

RN 2-2010
Seineste oppdatering: 2010-06-01
Foto: Br Hövdingen Jon Nyström

Valmotet 2010
den 10/4 i Inre Läs på Norrlands nation
– i stuttresumérad fason
Knappt hade efterdyningarna och minnesbilderna från senast förlidna Stormot förklingat, änskönt några veckor förflutit, förrän nästa evenement vidtog, i något mindre men deltagarmässigt fullt slagkraftigt format - bl.a. saknades ånyo Storjamten tillika fjällmannen Blåtand, förmodligen för att han redan påbörjat funderingarna kring sin förestående 70-årsdag -, varvid ett väl så späckat program, wie immer, förestod när samling skedde i det gamla trivsamt gedigna Inre Läs å Norrlands nation för avhållande av Valmot.
Att förrätta styrelseval i Jamtamot är nu en gång för alla inget som låter sig genomföra på en kvarts kafferast. Kandidaterna voro osedvanligt många, och på endast något fåtal undantag när var det minst tvenne hugade spekulanter som anmälde intresse för att kommande läsår göra en helgjuten insats för föreningen genom aktivt deltagande i styrelsearbetet. Mest upphöjd, men stundom väl så hårt åtgången, å sin stol kan därvid ÖH-posten vara; oaktat detta anmäldes intresse, och slutade proceduren med att en ny föreningsordförande utsågs i enlighet med nedan, här kommer hela den nya styrelsen för verksamhetsåret 2010-2011 in corpore: Om sammansättningen är i sig inte mycket att orda. Notabelt är dock att den innehåller tvenne profana bröder, vilket inte torde ha inträffat särskilt ofta (det kan vara något för en kalenderbitare att forska vidare i). Vidare finns god traditionstyngd säkrad i och med att i styrelsen förefinnes två ÖH emeriti, på posterna Gillevärd Primus och Redaktör. Särskilt kan också framhållas Mathias Forsgren och kontinuiteten inom Jamtamot; han är nämligen nära släkt med en Forsgren som på sin tid var Gillevärd i föreningen. Någon formell styrelsepost är det förvisso icke, snarare en hederstitel, och som sådan värd all aktning: omvaldes Grossmeistern PM till Jamtamots kulturredaktör.
Storjamten Norman vald till Gamlest
Storjamten Norman vald till Gamlest. Foto: Br H
Styrelsevalsprocedurerna tog som sagt sin tid, och avslutades i praktiken inte förrän en god bit in på middagen, vilken skaffning för aftonen utgjordes av småbröd med lax, moussaka jämte grekisk pilsner, och med klappgröt som slisk till kaffet.
Ytterligare val förevor: broder Redaktören Jonas Andersson utsågs i Skrivarens frånvaro till t.f. dito, Storjamten P-G Norman blev Gamlest, broder Goden Johan Bengtsson (ånyo!) valdes till Tyngst, och självaste ÖH – minsann! – till Yngst. Däremot invaldes ingen ny broder i föreningen. Ett val ytterligare bör dock noteras, nämligen att i Fakultetsstyrelsen för Jamska och Härjeådalska ingen mindre än Storjamten Blåtand gavs fortsatt cykliskt förtroende på posten som Defekt; det i sammanhanget unika är att denna post allt sedan Fakultetsstyrelsens inrättande för numera 31 år sedan,
Papp-Halvar återuppstånden från de döda
Papp-Halvar återuppstånden från de döda. Foto: Br H
på Sommarmotet den 1 juni 1979, innehafts av en enda person, händelsevis densamme Blåtand. Det tyder på en enastående uthållighet och utomordentlig pliktkänsla i uppfyllandet av de arbetsuppgifter som måhända åvilar denna post. Bröderna uttalade också stort och allmänt gillande över utgången av just detta val.
Några större sensationer i övrigt inträffade inte; tombolalotteridragning med idel högvinster gav ytterligare någon förstärkning till hedersprisfonden. Men visst: broder Edler utlät sig något för Utomrikeskorrespondenskommitténs räkning; kan det ha varit om Nordkorea? Vidare visade sig figuren Papp-Halvar ha återuppstått i någon skepnad.
Därutöver förekom i sinom tid Nachspiel på kammarn, denna gång utan störande tumult från andra nationsmedlemmar. Brännholm fick sin sedvanliga omgång;
Dragning mellan brr Arcangeli och Stetenfeldt, noga övervakat av Lekarn Persson
Dragning mellan brr Arcangeli och Stetenfeldt,
noga övervakat av Lekarn Persson. Foto: Br H
Dragning mellan brr Lechner och Forsgren
Dragning mellan brr Lechner
och Forsgren. Foto: Br H
Segrare är br Ammer!
Segrare är br Ammer! Foto: Br H
ÖH påstås ha vunnit rövkroken i osedvanligt glänsande stil, medan Redaktören vann den med emfas genomförda sleipdosdragningen. Omsider förfogade sig även en mindre skara bröder i nattens dimmiga timmar ut till Lycksalighetens Ö, varest spejare, akrobat och sångare i god kondition fullföljde sina uppgifter. Om motet kan som eftermäle sägas att det präglades av stor Gemütlichkeit, med åtskilliga roande passager, inlägg och trivsamma debatter, varjämte sången
Sen stämningsbild från Nachspielet på Kammarn
Sen stämningsbild från Nachspielet på Kammarn
– sångböcker granskas. Foto: Br H
stundom stod högt i tak. Till den goda stämningen bidrog inte minst lokalen. Så kallade "småmot", eller i vart fall mot med färre deltagare än de större samlingarna som Prismot och Julmot, är faktiskt efter vanligheten något av kärnan i verksamheten, och förblir nog så givande för envar god Jamt.
N'est-ce pas?
En "Halvar" ma fleir