Gruppfoto i järntrappan, med Hederpristagaren, ävensom nyinvalde br jamten, Bergvall, som hissad Tyngst
Gruppfoto i den Stora trappan i det Gamla huset på Norrlands nation, med Hederpristagaren och nyinvalde br jamten Bergvall som hissad Tyngst.
Foto: Br H

RN 1-2010
Seineste oppdatering: 2010-05-26
Foto: Br Hövdingen Jon Nyström

Jamtamot Redivivum
95 år

Stormotet 2010 ... avhållet den 20/3 i Gamla salen på Norrlands nation
En resumé
Så var vi åter där, när det enligt vederbörligen numrerade protokoll skulle inträda det 555:e motet sedan starten 1915 av dagens Jamtamot, d.v.s. Jamtamot redivivum, vadan det således var ett jubileum, tillika ett Stormot, därtill Prismot, med alla de ingredienser som därtill sedvanligt hörer, och som bröderna förväntar sig, jämte givetvis en del övriga inslag.
Alltså: vid pass klockan 5 e.m. ankommo och församlade sig, peu om peu, ett omsider för Stormot övligt antal bröder, bland dem dock ej den gode fjällmannen Blåtand, för en inledande stillsam heitvasskask i Gamla salen å Norrlands nation, allt under igenkännande hälsningar och gemytligt mängtande; bland dem som infunnit sig noterades jamtamotveteraner som Stefan Höglund, Sigurd Wallén och den verklige nestorn, Storjamten Erik Eriksson, numera en bit över de nittio. Närvarade var även de tidigare hederspristagarna Bo Oscarsson (1990), HP Burman (1994) och Mikael Rahm (1999).
Efter e lagom e fauke tog så ÖH Hansa till orda, förkunnande - utan större hesitation - att jubileumsmotet vore öppnat. Inledningsvis utsågs, efter vanligheten och med god enighet, en Heders-ÖH: valet föll på ÖH emeritus Lennart Nyman, vilken genast gav sig i kast med kallelseförfarandet. Redan här visade det sig vilken gammal räv motet gett uppgiften som Heders-ÖH, i det att kallelsen godkändes utan protester. Även under motets övriga förhandlingsmässiga delar förmärktes tydligt hur de fordomtida takterna satt i hos broder Nyman. Men den tekniska förstärkningen av bärbar mikrofon gjorde också sitt till.
Per Bergvall emottager Jamtamots Hederspris år 2010 ur br Storjamtens, tillika, br Heders-ÖH, Nyman hand
Per Bergvall emottager Jamtamots Hederspris år 2010 ur br Storjamtens, tillika, br Heders-ÖH, Nyman hand. Foto: Br H
Följde därefter parentation över sedan senaste Stormotet avlidna bröder, och ett visst interludium, varunder deltagarna ur en stor gryta kunde förse sig med uppvärmd wurst åtat bröd, innan det blev dags att presentera en av aftonens absoluta höjdpunkter, nämligen 2010 års hederspristagare Per Bergvall från Böle i Ragunda, vilken nu fick emotta det sedan mer än 20 år sedvanliga priset, d.v.s. en kopia av Storsjöodjurssaxen i skala 1:3, tillverkad av K-G Lindblad vid Hammarede smedja, även han från Böle, men i Rätan, jämte diplom.
För utmärkelsen framförde Bergvall en längre stunds tacktal, avhandlande allehanda spörsmål, såsom det i televisionssammanhang kända "Allt för
Presidiet i samband med Hederspristagarens framträdande
Presidiet i samband med Hederspristagarens framträdande. Foto: Br H
byn" ävensom inte minst episoder ur hans egen fatabur som mångårig auktionist och möten med minnesvärda personer, exempelvis den för Jamtamot så välkände Erik Brännholm i Borgvattnet (med vilken Jamtamot för övrigt å Heimmotet 1994 fick äran och nöjet att sammanträffa, en episod som det kan förtäljas ett och annat om, p.g.a. den spatiösa limitationen dock ej just i förevarande framställning); avslutande Bergvall med att sjungande, och till guitarrackompanjement av H.P. Burman, framföra en mångversligt tragikomisk historia om ett par, i ett till Jamtland i öster närmast angränsande landskap, begravningsentreprenörers öden och äventyr.
Donationer hör givet till bilden å Stormot, så även nu och inledningsvis: till
Bokdonation från br Storjamten, tillika Hederspristagaren 1990, Bo Oscarsson
Bokdonation från br Storjamten, tillika Hederspristagaren 1990, Bo Oscarsson. Foto: Br H
ljudförstärkning av bärbar mikrofon presenterades bokgåvor en masse, från Jengel förlag (broder Torbjörn Junhov), Bo Oscarsson och Orwar Eriksson. Därutöver vidtog, genom initiv av Tomas Nilsson, spontaninsamlig bland bröderna till hedersprisfondens förmerande. Till den ändan ägde även rum en av Per Bergvall och hans kompanjon Karl-Arne Haglund genomförd auktion på av bröderna medtagna och donerade föremål; det ropades friskt, och fonden förökades i takt härmed. - Bergvall och Haglund invaldes genom dessa sina insatser som nya bröder i föreningen.
Ett annat självklart inslag är utdelning av medaljer. Denna gång fick bröderna Stefan Höglund, Sigurd Wallén, Håkan Sandler, Staffan Nyström, Tomas Johnsson, P-G Norman, H.P. Burman, Arne Rubensson och Stellan Sandler varsin Jubelmedalj för mångårigt medlemskap; Tomas "Rally" Persson därtill Halvarmedalj.
Nya Storjamtar på gång: Brr Peter Dahlin och Michael Blom
Nya Storjamtar på gång: Brr Peter Dahlin och Michael Blom. Foto: Br H
Nya Storjamtar utsågs likaså; det blev Peter Dahlin och Michael Blom som förärades med vitbrämade luvor. Häröver exalterade skänkte de varsina 1.000 kr till hedersprisfonden - det kan måhända vara något för redan utkorade Storjamtar att ta efter?
Kanonad i ett par rejäla salutkanononomgångar på nationsbalkongen (det dånade bra!) tillhörde också bilden.
Så långt beträffande till Stormotet specifika delar; därutöver förevor ett antal - för samtliga mot - sedvanliga inslag; sålunda valdes en Gamlest, Storjamten Erik Eriksson, en Tyngst, hederspristagaren Bergvall; något cykliskt permutationsval till Fakultetsstyrelsen för Jamska och Härjeådalska lär ha förekommit, men oklart vilket; gruppfoto togs, en myckenhet sång ljöd struprent, så även med en gediget stor Jamtamotkör, vid middagssittningen; skaffning förtärdes, med menyn älgkött och rotfrukter till sås med rönnbärsgelé, följt av prima slisk.
Storjamten Erik Eriksson, tillika Motets gamlest, talar
Storjamten Erik Eriksson, tillika Motets gamlest, talar. Foto: Br H
Ytterligare ett för Stormot kännetecknande moment är högtidstal. Det hölls denna gång av Ando Sundelin, och innehöll bl.a. anslående berättelser om den första salutkanonens saliga åminnelsehädanfärd vid Heimmotet 2004 i Nordbyn i Aersn, och diverse skrönor och andäktiga anekdoter hänförliga till den oförliknelige Thord Larsson-Graff i Landön. - Ando Sundelin tillkännagav därtill och överräckte en kontant donation om 2.000 kr från Jämtlands-Härjedalens Gille i Upsala till Jamtamot, att tillföras hedersprisfonden.
Likaså ägde traditionellt tombolalotteri rum, varunder en och annan broder lyckliggjordes med högvinst, exempelvis något originalnummer av boudoirpublikationen Piff från den klassiska årgången 1954.
Omsider blev det också sedvanligt Nachspiel på kammarn, varunder ÖH lär ha vunnit rövkroken i osedvanligt glänsande stil, ävenså torde en och annan Brännholmare ha frambesjungits i tidskonsistent anda.
Vad är mer att tillägga? Jo, möjligen att för andra motet å rad, på detta Stormot, som alltså även var Prismot, bröderna med stor samstämmighet beslöt avskaffa de tidigare tvenne separata reserv- och dispositionsfonderna, och sammanslå desamma till en ny Reservdispositionsfond (varom ytterligare information finns att inhämta å Jamtamots hemsida). Till Stormot hör att en så kallad stor fråga skall upptas; detta kan betraktas som diton vid 2010 års Stormot.
Avslutningsvis: ett litet Nachspiel för sig, ā la chambre separée, ägde rum i Gula Salongen å nationen, varest över tio ÖH emeriti församlats, för att i stilla begrundan över någon svalkande förfriskningsdryck erinra sig, och för varandra - i tur och ordning efter tjänstgöring och årtal - föredra varsin anekdot från sin tid som ÖH. Det var synnerligen trivsamt - krönikören vet, ty han var själv med.
C'est tout
En "Halvar" ma fleir