RN 3-2009Seineste oppdatering: 2009-12-04
Foto: Br Hövdingen Jon Nyström

Helgamässmotet 2009
... avhållet den 30/10 i Konferenssal 1 på Norrlands nation

En resumé

Som traditionen städse bjuder, ska Jamtamot kring månadsskiftet oktober-november årligen avhålla sitt Helgamässmot. Hur länge denna sedvana har pågått vet inte undertecknad på rak arm, men det börjar bli ett antal år nu. Alltnog, mot nr 552 den 30 oktober var det dags igen, denna gång å Norrlands nation, i konferenslokalen K1 (således inte på berget med samma namn), varest ett försvarligt antal duskar bröder församlats, inledningsvis åhörande kallelseförfarandets dryftande; befanns faktiskt teckningslistan vara "ganska bra"!
Trenne gäster i form av birkarlar hade infunnit sig i motlokalen; Storkarlen Sundelin, dito emeritus Hodzic, och nationens Klubbchef Dahlberg, vilka presenterade sig.
I ordinarie Skrivaren Bybergs frånvaro utsågs Fogden Gunnar Irén till t.f. Skrivare; han visade sig understundom, vid föredragningen av föregående mots protokoll ha vissa svårigheter att tyda Bybergarns handstil, men det hela avlöpte till acceptabel belåtenhet och protokollet godkändes. När nu ändå Fogden var i farten, passade han för ovanlighetens skull på att avlägga en rapport över föreningens ekonomi, vilken redogörelse vann allmänt gillande; därtill, som en prima surpris, lät han återuppväcka den sedan många år saligen insomnade vanan att via Fondbarometer – denna gång i form av ett högstående glasrör starkt påminnande om ett pissblåsetömningsrör – registerara Hedersprisfondens kapitalställning. Till ny Fondbarometermaskinist efter framlidne broder Kurt Jonsson valdes, på livstid, broder Alsing, och fyllde han nämnda glastingest med en blåflytande vätska till viss nivå, allt under för maskinisten sedvanligt iakttaget totalt silentium; det var rentav gripande!
Br Redaktören Jonas
Br Redaktören Jonas "Ammer" Andersson överlämnar högtidligen till br ÖH Hansson ett exemplar av nr 1/2009 Jamtlands Tidning. Foto: Br H
Diverse övriga rapporter att notera är dels en dylik av Dödafalloskommittén, med oklart innehåll och utlåtande, dels en rapport avlagd av broder Edler, om URKK:s (Utomrikeskorrespondenskommitténs) gärning. Till sist angivna inrättning invaldes bröderna Stetenfeldt på två, och Alsing på ett år.
Punkten "val av Granskare" resulterade i idel omval av radarparet bröderna Dahlin och "Storhaugen" Sjödin, med broder Jernberg som ersättare.
Motets särklassiga surpris svarade Redaktören Jonas "Ammer" Andersson för, i det att han under stora ovationer presenterade en för första gången på flera år spritt nyutkommen och förträfflig edition av Jamtlands Tidning (JT); framkom härvid att hans kära moatjé i hög grad bidragit till lägg-uten, för vilket arbete hon har motets höga bevågenhet.
Broder Alsing läser upp sin eminenta epistel
Br Alsing läser upp sin eminenta epistel. Foto: Br H
– Broder Alsingen passade på att i samband härmed framföra den epistel han å sist förlidna Heimmot ålagts att författa som bidrag till JT, en lugubert anlagd parafras på en riktig epistel, nämligen en ur Bibelns Nya testamente.
Som sig bör utsågs en Zetterströmsgrav-visitåminnelsekommitté. Den bestod av bl.a. bröderna Hövdingen Nyström, PM och undertecknad, (samt gästen, Klubbchefen Dahlberg, nyfiken på den omtalade graven), med broder PM som under bilfärden till Vaksala kyrkogård medföljande, inspirerad och högst sakkunnig ciceron och föreläsare om prof. Zetterströms liv. Gravvården befanns vara i utomordentligt bra skick, med texten nu högeligen läsbar, inte minst tack vare Storjamten Björn Björcks mellankommande kontakter med kyrkogårdsförvaltningen i Uppsala.
Vid den Zetterströmska graven på Vaksala kyrkogård
Zetterströmskommittén vid den Zetterströmska graven på Vaksala kyrkogård. Fr.v. i bild syns br Stj PM, br Stj Halvar, br Joachim Pettersson, och gästen, tillika klubbchefen på Norrlands nation, herr Henrik Dahlberg. Foto: Br H
Donationer, icke att förglömma: broder Johan Nilsson bidrog med en med brunkulla ingraverad silvertavla. Heder och väsen!
Fakultetsstyrelsen för Jamska och Härjeådalska – numera något av en följetongsluguberitet – kom åter mycken debatt och upprörda interpellationer åstad; styrelsen, enkannerligen broder ÖH, visade där sin oförmåga att presentera redbara fakta om den "cykliska permutationen". Omsider visade sig dock broder Edler under Halvarlotteriet som vinst bli begåvad med en handskriven sammanställning utvisande aktuella fakultetsposters innehavare. Vinsten konfiskerades av motet, utan någon som helst kompensation.
Vad är i övrigt att förtälja till krönikan?
Gamlest blev broder Johan Nirsa, och Yngst broder Hövdingen Jon Nyström. Hur det gick med någon Tyngst är höljt i dunkel, det var väl aldrig en gäst, vetje? Grupporträttering skedde efter vanligheten i Järntrappan.
Härjedalingen Thomas Hernqvists inval i Jamtamot
Br Goden Bengtsson d.ä. (till höger i bild) bekräftar med Jamtamots rituella handslag härjedalingen Thomas Hernqvists inval i Jamtamot. Foto: Br H
Ett antal gålbeiningar redovisade slutuppgifter, varefter de upptogs i brödernas krets: Elias Hall, efter att ha berättat om hingstuppfödningsanstalten Wången, bl.a. omnämnande att därstädes enligt härförordningen 1936 för infanteriregementet fanns 3 personbilar, 5 knallertar och 550 hästar; Markus Eriksson föreläste initierat om ångaren Thomées atomdrift, och Thomas Hernqvist redogorde för, och framförde fria tankar om den ekonomiska felsatsningen Svegssjön.
Den nya fondbarometern fylls på
Den nya fondbarometern fylls på av den nye fondbarometermaskinisten Alsing, under överinseende av br velour, tilika br Fogden, tillika t.f. Skrivarn Irén.
Gillevärdarnas skaffning, med kött av pungdjuret känguru, smakade utomförträffligt, likaså det efterföljande slisket. Sången ljöd genomgående unisontellt välklingande ur månghövdade strupar. ÖH vann sleipdosdragningen i sedvanligt, och rövkroken i osedvanligt, glänsande stil. Sedvanligt Nachspiel förevor å Kammarn ända till fyratiden f.m., följt av en exkurs till Lycksalighetens ö, varest Spejare, Akrobat och Sångare utförde sedvanliga konspirationer.
Br Yngsten sväljer med välbehag sin Yngstsup
Br Yngsten, tillika br H Nyström, sväljer
med välbehag sin Yngstsup. Foto: Br X
De mest bestående intrycken från undertecknads horisont är självfallet det nya numret av JT, återinförandet av Fondbarometern med tillhörande maskinist, och Zetterströmska gravvårdens numera förträffliga skick.
C'est tout
En "Halvar" ma fleir