RN 9-2006

» B I L D E R «

Jamtfacklor korsas vid Gunillaklockan   * * Julmot 2006 * *
 Julmotet den 2 december i Gamla salen

Åter har ett kalenderårs motverksamhet förrunnit, och wieder einmal har höstterminens stora höjdpunkt, Julmotet, ägt rum å Norrlands nations gamla hus, i dess ärevördiga Stora sal, som sig bör med deltagande av ett försvarligt antal duskar bröder, bland vilka speciellt för i år kan nämnas de klarsynta sextiotalsbröderna Staffan Sandler, Urban Leijon och Nisse Bergvall.

Som sig bör och under gemytligt mängtande intogs närande heitvasskask. Redan efter ÖH:s med ett vidunderligt handlag gjorda klubbfästande av detta det 530:e protokollförda motets öppnande, och sålunda förhandlingarnas inledande, framkom, under diskussionerna under punkten 2: kallelseförfarandet, att genom den relativt nyinvalde broder Robert Hanssons energi "Bralsia" å Jamtamotsheimsia numera åter ­ med en delvis omskapad läggut ­ fungerar fullt tillfredsställande. Sagde broder Hanssons insats vederfors härför en motets tacksamma eloge. Protokollets föredragning föranledde, i och för sig inte sensationellt, diverse kommentarer, men befanns vara av fullgod karaktär, föranledande även en eloge till skrivarprestationen.

Jamtamots Presidium Lugubra nyheter framfördes av ÖH genom meddelandet att samma afton Jämtland-Härjedalens Länsförening vid Norrlands nation avhölle ett möte i akt och mening att ­ som det föreföll ­ ämna nedlägga sin verksamhet, och därmed sagda förening. Från Jamtamots sida deltoge som observatörer krokomsbröderna Heed och "Marjasin" för att hålla sig underkunniga om vad som komme att avhandlas. I anledning härav tog Storjamten Staffan Sandler (för aftonen utsedd till t.f. Redaktör) till orda, höll en längre ingående och särdeles intressant retrospektion angående "nationshusdebatten" under sent 1960-tal och synnerligast JH Länsförenings historia, inte minst om Frihetsgasquerna, vilken föredragning rönte motets stora uppskattning. Motet beslöt tillsätta en Länsföreningskontaktkommitté, med Sandler som sammankallande, och med bröderna Marsh och ÖH Alsing som övriga ledamöter.

En annan nedläggning, i sig inte lika dramatisk (enär ersättning stode att frambringa) var Lekaren Ole Nilssons skriftliga resignation av sitt ämbete, detta på grund av utlandstjänstgöring. Att särskilt notera är att han i samband härmed förklarade sig efterskänka sin till fyrsiffrigt belopp uppgående fordran å Jamtamot efter 2005 års Heimmot, därmed sällande sig till donatorernas illustra skara (varom mer nedan). Alltnog, ett fyllnadsval vidtog: efter en hisnande rösträkning, under ledning av ständige rösträknaren ­ för kvällen tillika t.f. 7-mannen ­ Nisse Bergvall, med biträde av t.f. rösträknaren, ÖH emeritus Magnus Norberg, och med tillhjälp av Spegeln, Fjällmannen Blåtand, valdes till ny Lekare för resterande verksamhetsår Olof Edler från Frösön.

Rösträknare och Spegel i aktion Självfallet förevor val av Hederspristagare för Jamtamots jubileumsår 2007. Även här var rösträknartrion i livlig verksamhet; för något av ovanlighets skull försiggick förrättningen utan större administrativa och författnings- eller statuttolkningsmässiga longörkomplikationer, omsider resulterande i att en klar vinnare kunde utses, nämligen Paul Jenssen från Yttergärde i Oviken, vilken belönas för inte minst sina utomordentliga insatser i och för Pilgrimsledens från gränsen mot Medelpad via bl.a. Hackås, Oviken, Bilsåsen, Storsjö och Ljungdalen sträckning in i Norge återupprättande.

Övriga val att nämna är Storjamten Urban Leijon som Gamlest, tillika Fanbärare, Stasi som Ringare och broder Marcus Persson som t.f. Anstångsbögl. Vidare utsågs broder Digre till Tyngst, men här visade sig omsider en t.f. dito behöva väljas; det blev Etcetera Nilsson. Till Fakultetsstyrelsen för jamska och härjeådalska valdes undertecknad till posten som Dekanusperfekt. Förglömmas bör heller inte att ordinarie Redaktören Mårten Oscarsson i sin frånvaro noterades för äran att hela det kommande året stå för utmärkelsen Velourjamt.

Jamtamots fackeltåg  vid Norrlands nation Omsider vidtog fackeltåg från nationen under Leijons förnämliga förande av Jamtamots fana, och med framförande av taktfasta marschkompositioner, via ett lämpligt urval av Uppsala stads gator upp till slottet och Gunillaklockan. Som årstiden visade sig vara osedvanligt ljummen, med ett flertal plusgrader och i total avsaknad av snö och is ­ och heller inte med några regnstänk ­ försiggick spatserandet särdeles smärtfritt. Framkomna hälsades deltagarna, numera för tredje året i följd och således högst traditionsenligt, välkomna upp på klockstapelbacken av broder HP Burman, vilken dit färdats medelst drosk-kusk. Denna gång anlände processionen i mycket god tid före nioslaget, varför utan större jäkt ett flertal programpunkter medhanns. Sålunda, under intagande av rykande varm och stärkande glögg, framförde Jamtkören de klassiska slagnumren vid Julmoten; Till Jamtaland vill jag fara och Dåne liksom åskan bröder!. Kören var för kvällen förstärkt av två frivilliga, mycket glöggsugna tenorer, ävensom kända Birkarlar och CV-ister på nationen: Peder Lidström, Moskosel, och Anders Förare, Skellefteå. Den sistnämnde fick som OD-ist även hedern av att dirigera kören.

Brandtalare 2006 - Jacob Bolin Den absoluta höjdpunkten var emellertid i sammanhanget att Jamtkören ­ med P-G Norman och Per Hårstam som försångare ­ hade nöjet att framföra Jul Heeim. Notabelt är att sist nämnda båda bröder, så när som på en dag för exakt 30 år sedan, hade sitt uruppförande på Julmotet 1976 av den av dem författade texten till Bing Crosbys välkända original på angelsaxiska om en "vit jul". Framförandena rönte synnerlig uppskattning, och än större ovationer följde å Pilgrimstadsbrodern Jacob Bolins intensivt medryckande Brandtal, varunder han läste lusen av det mesta, inte minst de särdeles illfundiga, ominöst rupulenta planerna på en sammanslagning av Jämtlands län med en intilliggande bottenhavskustregion. Klockstapelvistelsen avrundades med att Ringaren och t.f. Anstångsbögln framgångsrikt bringade klockkläppen att komma malmljudande dån åstad.

Julbordet i Gamla salen Efter ett odramatiskt återtåg till nationen vidtog inmundigande av julbord. Årets upplaga utgjordes av sex sorters sill, skinka, Janssons frestelse, ägghalvor, pastejer, ostar, julkorv, tvenne tillredningar av lax, köttbullar, revbensspjäll, prinskorv, mjukbröd och tunnbröd; omsider åtat ris à Malta med saftsås och till kaffet ömse prima slisk såsom segknäck och löschokladtryffel; dock förevor ej grisfötter, vilka denna gång visat sig vara särdeles svåröverkomliga i livsmedelsbutikerna. Bakom hela den gedigna anrättningen stod i synnerhet Gillevärden Primus, Erik Hammarström, med viss assistans av ÖH emeritus Norberg och Munskänken Nyllet. För denna insats förtjänar enkannerligen Gillevärden primus en stor eloge!

Under middagen genomförde nyvalde Lekaren Edler med stor bravur ­ nu med tillhjälp av Lekarbjällran, vars kläpp lyckligen reparerats ­ allehanda stämningshöjande allsångsaktiviteter. Till det goda humöret bidrog även broder Handöl, Stefan Jonsson, vilken tvärt åtog sig att som enmanskommitté inom snar framtid till motet åstadkomma en ny anstångsbögl i stället för det sedan länge försvunna redskapet.

SSV:s diplom för 2006 presenteras Visit avlades å motet, numera traditionellt sedan många år, av Lucia, åtföljd av en kvinnostark delegation om inemot en dubbeldusk fagra Härjajämtskor, framförande välljudande luciasånger. Som en surpris i sammanhanget passade därvid en ledamot av Samfundet Storsjöodjurets Vänner (SSV) ­ händelsevis undertecknad ­ på att till Härja-Jämt överlämna SSV:s diplom för år 2006, detta på grund av de insatser Härja-Jämt under året gjort för att göra allmänheten uppmärksammad på Storsjöodjurets fortsatta behov av skydd.

Ett par gålbeiningar invaldes också: Olov Oscarsson från Aspås och Martin Eliasson från Sveg, den först nämnde efter att ha redogjort för Aspås gamla kyrka, och den senare efter en föredragning om stadsdelen Jerusalem i Sveg.
Kvällens sista valförrättning var förresten valet av en gedigen Yngst, vilken lott föll på ÖH emeritus Gustav Jernberg.

Som sagt, ytterligare donationer förekom. Gästen Håkan Eriksson, tillika 1Q emeritus å Norrlands nation och Angerman, delgav motet en matsupsvisa; broder Jonas Andersson skänkte en slipsnål med texten "Jämtfrakt", och broder Robert Hansson donerade en näverplunta.

Avslutningsvis företogs tombolalotteridragning med ett antal högvinster från varierande nummerserier, auktion genom broder Stasi av ett antal klassiska Öhrnellteckningar, Nachspiel på kammarn med en och annan Brännholmare, och snusdosdragning å nationens gamla Studentvåning, men synbarligen ingen rövkrok. Däremot kunde ett i Stora salen placerat piano åses och åhöras trakterat som i gamla tider i bästa Hammerspielstil av den odödlige brodern HP Burman; och har inte motet slutat än, så kanske han alltjämt sitter kvar där och spelar.

C'est tout
En Halvar å fleir