RN 8-2006

» B I L D E R «

Delar av Jamtamots styrelse Helgamässmotet den 3 november
- ett personligt hopflukk av händelser

I lagom lämplig temperatur, med inte alltför mycken skådd, några lättare regnstänk ­ utvisande att broder Festin d.y. fullgjort sitt regndansande i måttlig, men tillräcklig omfattning ­ och överlag ett klimat utlovande en återgång från oktoberavslutningens nästan chockartade vinter till normalare höstblask, församlades på Allhelgonaaftonen fredagen den 3 november en osedvanligt manstark skara bröder å Norrlands nations konferenssal n:o 2, bland dem en god portion gålbeiningar, för att därstädes avhålla Helgamässmot, vilket inleddes med trivsam småsærving till en och annan heitvasskask.

Emellertid kvarlåg ännu här och var utomhus någon is på stadens gator, vägar och torg. När det traditionsenligt blev dags att utse Vaksalakyrkogårdszetterströmgravljuskommittén visade sig därför dessbättre att broder Stasi för aftonen hade en vinterdäcksutrustad automobil av märket Volvo till förfogande. Sålunda utgick kommittén, bestående, förutom av sagde Stasi och undertecknad, av 7-man Janos Nagy, gålbeiningarna Olof Edler, Marcus Persson och ­ som sedermera visade sig ­ gålbeiningen Olov Oscarsson; den sistnämnde är för övrigt den tredje av Storjamten och Hederspristagaren Oscarssons söner som nu gjorde entré å mot. (noteras kan att alla tre närvarade vid motet) Kommittén utförde sitt uppdrag å det förtjänstfullaste sätt, varöver 7-man efter kommitténs återkomst till nationen avlade en gedigen och högt uppskattad rapport, innehållande bl.a. att Zetterströmska gravstenen vore i gott skick, dock att någon text begynner te sig något otydlig, i vart fall för vissa äldre Storjamtar, men absolut inte för yngre skarpögda läsare.

Parentation hölls över avlidne Storjamten Jöns Fahlén, hederspristagare 1979. Vid jordfästningen i Klövsjö nedlade Jamtamot, representerat av Storjamten Bo Oscarsson, en krans vid hans bår.

Från Ockupationsmotet hade infunnit sig en glädjande mängd gålbeiningar, varav till nya bröder kreerades Robert Hansson, Jonas Andersson, Marcus Persson och Olof Edler, ävensom den redan å 2006 års Heimmot deltagande Soheil Heidari (se RN6-06). Av framförda gålbeinsuppgifter, som redovisades med stor bravur, kan här nämnas Robert Hanssons (Torvalla) grundliga utredning av begreppet dusk, Jonas Anderssons (Ammer) redogörelse över författaren Gustav Hedenvind-Eriksson, Olof Edlers (Frösön) föredrag om Lapp-Nils, avslutat med framförande av en Lapp-Nils-polska på klarinett (!) och Marcus Perssons (Börtnan) intressanta föreläsning om fiskodlingen i Jamtland ­ enkannerligen i Börtnan ­ ställd i relation till den storindustriella omfattningen härav i Norge; allt illustrerat med gedigna skioptikonbilder.

En annan som utnyttjade detta medium på ett synnerligen förnämligt sätt var broder Fogden emeritius ­ numera Hövdingen ­ Lechner, som med biträde av Fogden Wallén med detaljerat utförliga siffersammanställningar klargjorde såväl föreningens nuvarande ekonomiska balans som resultat efter det senaste räkenskapsårets verksamhet. Redovisningen rönte stor uppskattning.

Att nämna i övrigt av inslag under middagens förhandlingar är att till Gamlest utsågs Papp-Halvar, till Tyngst ÖH emeritus Magnus Norberg och till Yngst Redaktören Mårten Oscarsson.

Vidare väckte motet liv i den förr om åren så aktiva Utomrikeskorrespondenskommittén, detta i anledning av att broder PM höll ett längre intressant och särdeles initierat föredrag om det fordomtida firandet (före Unionsupplösningen 1905) av Unionsdagen den 4 november och fordomtida studenters i Uppsala sed att just den dagen, efter att först ha förtärt ansenliga mängder punsch, arrangera s. k. "torg-gruff" med stadens ordningsmakt, föranledande den dåtida legendariske polismästaren Raab att med stöd av upprorslagen låta arrestera en och annan studiosus. Den dagen skedde även utväxling av diverse telegram mellan studenterna i Uppsala och i Kristiania (dåtidens Oslo). Det är här Utomrikeskorrespondenskommittén nu och fortsättningsvis kommer in i bilden för att återuppliva denna tradition. Tilläggas kan att den 4 november råkar vara föredragshållarens födelsedag och i anledning härav, vid midnatt, hyllades han vederbörligen av motet. De nya ledamöterna i Utomrikeskorrespondenskommittén utgöres av Skrivaren Fredrik Olofsson (tre års ledamotskap och funktion som sammankallande), Hövdingen Etay Lechner (mandattid två år), Marcus Persson (vald för ett år), vartill som fullödig ledamot kommer Olof Edler i egenskap av inkluderande utomstående konsult.

Gruppfoto i Järntrappan Vad förevor eljest? Jo, Gillevärdarna serverade bl.a. en välsmakande köttgryta och utomordentligt prima slisk. Lotteritombolaförrättningen medhanns inte, men däremot torde sedvanligt permutationsval till Fakultetsstyrelsen för Jamska och Härjeådalska ha skett; likaså visst Nachspiel på Kammarn. I den mån någon rövkrok ägde rum, lär den ha vunnits i viss stilart av broder ÖH.

Ett resultat av motet är att bröderna med stor spänning och förväntan torde emotse den nyuppväckta Utomrikeskorrespondenskommitténs första rapport, gärna redan till närmast instundande Julmot.

C'est tout
En Halvar å fleir