RN 4-2006

Br Alsing - Jamtamots 76:e ÖH
Broder ÖH electus Alsing på Valmotet

Wahlmotet den 22 april 2006
- ett välmatat mot

Även Jamtamot behöver stundom stanna till, hämta andan, ta nya tag och skåda framtiden an. Så skedde vid senast förlidna Valmot avhållet å Norrlands nations i Upsala sägenomspunna lokal Wahlgrenska biblioteket rubricerade lördag, med någon vårkänning i luften, vilket föranledde en manstark hoper bröder - inte minst bland dem Storjamten Blåtand - att församlas för att förrätta allsköns val.

Årets upplaga av styrelsevalet föregicks eljest av att förda protokoll, nu äntligen vederbörligen införda i protokollsboken, relaterades av Skrivarn Olofsson med bravur och godkändes. Fogden Lechner redogjorde ånyo förtjänstfullt och pedagogiskt pregnant för föreningens ekonomi, allt i exklusivt klarläggande stil. Under den trivsamma förhandlingsnomenklaturen i den ärevördiga lokalen skedde därefter, i sedvanligt god ordning, i lagom eftertänksam takt, utvaskning och utfrågning av kandidater till de olika ämbetena; besynnerligt nog dröjde dock ÖH-valet ända därhän att en och annan äldre broder begynte befara en maratonsittning i den delen à påvestolskonklav. Emellertid behövde ingen rök av lämplig kemikaliesammansättning och färg, exempelvis genom broder Uffas berömda röksignaler med motregndans, tillgripas: i elfte timmen uppenbarade sig en gedigen kandidat, nämligen nyligen 2Q-emeriterade broder Alsing, Storviken, Brunflo. Han utsågs acklamatoriskt att inta ÖH-sätet vid presidiet höstterminen 2006, och för läsåret 2006-2007 har därmed styrelsen följande sammansättning:

 • Överhövding - Christian Alsing
 • Hövding - Etay Lechner
 • Skrivare - Fredrik Olofsson
 • Gode - Magnus Bodin
 • Fogde - Marcus Wallén
 • Gillevärd Primus - Erik Hammarström
 • Gillevärd Secundus - vakant
 • Munskänk - Nyllet
 • Sjuman - János Nagy
 • Lekare - vakant
 • Redaktör - Mårten Oscarsson
(Noteras bör i sammanhanget att broder Grossmeistern ohotad kvarstår som hedersepiterad Kulturredaktör.)

Vidare utsågs Blåtand till Gamlest, ÖH electus Alsing till Tyngst, men däremot förevor inget val av Yngst enär ingen tillräckligt kvalificerad kandidat uppenbarat sig till denna nog så grannlaga post. I någon mån torde även Fakultetsstyrelsen ha permuterats, ehuru säker uppgift om vad sig i dylikt hänseende tilldrog än så länge saknas. Klart är dock att en gålbeining från Härjeådalen och trakterna av Sveg invaldes, Marcus Wallén, efter att mångomfattande ha redogjort för detaljer i Svegs långa och intressanta historia. Densamme gjorde förresten något av kometkarriär, i det att han, blott dryga kvarten gammal som invald broder, befann sig ha blivit vald till föreningens nye Fogde efter att ha dokumenterat gedigna erfarenheter i monetära frågor. Även om erfarenheten inom Jamtamot lämnar en del i övrigt att önska så kan nog utgången bli den bästa med hjälp av stödjande Fogde emeritus och övriga styrelsen.

Skaffningen utgjordes denna afton av renköttsstut jämte österländskt kött med efterföljande prima slisk. Sången och lyrikpoesidiktningen stod högt i tak; en delegation skönsjungande Härja-Jämtskor avlade visit frampå natta, framförande nostalgiskt småekivoka skillingtryck. Motet utvecklade sig annars till ett veritabelt sportmot där parallellt pågick rafflande turneringar i båda Jamtamots kampsporter: rövkrok och snusdosdragning, under ledning av Lekarn Bolin och hans assistenter, och de flesta av bröderna deltog med kraft i turneringarna. Dosdragningen avstapelgick med broder Nagy som en särdeles oväntat framstående ekvilibrist, dock blev han i finalen utdragen av den rutinerade Hövdingen "Rycket" Nyllet. Kampen var också hård i den beramade rövkroksturneringen, vari ÖH Norberg visade sig göra gott skäl för det kumulativa axiomrekvisitet "vinnare i sedvanligt glänsande stil", vilket inte precis tillhör standardprotokollet i Jamtamots annaler.

Übrigens är att nämna att en sedvanligt gastkramande tombolalotteridragning skedde, med en och annan broder saligt inrangerad i kategorin högvinsttagare, att Kammersitz med Nachspiel fick sitt beskärda utrymme (inklusive ett antal Brännholmare), och att, såvitt känt, ingen efterföljande exkurs till Lycksalighetens Ö vidtog.

Jovisst - en sak till: motet gästades oförhappandes, som surpris, av broder Erik-Oscar Oscarsson, numera kyrkoherde i Lappland, vilken inte bevistat ett mot de senaste sjutton åren. Han underhöll länge och mycket väl motet med ett stort antal anekdoter från moten anno dazumal, inte minst bröderna Mattsson och Norman till stor förnöjelse. Sagde broder Oscarsson har eljest gått till nationshistorien som grundare av den sedermera saligen insomnade kulturföreningen Laponia vilken var verksam på nationen under åren 1986-1994.


C'est tout!

En Halvar ma fleir

Bilder från tf Red Nagy:

Valmot2006-presidiet
Jamtamot-Presidiet. Br Skrivarn Olofsson läser protokoll.

Valmot2006-inval
Nyinvalde Br Wallén får Jamtamots handslag av Br 7-man/tf Goden Bodin.

Valmot2006-rövkrok
Rafflande rövkrok. Br Lekarn Bolin och Br Hövdingen.