RN 3-2006

»   B I L D E R   «
Hederspristagaren Lars Persa med Hederspriset utdelat av ÖH Magnus Norberg

Prismotet den 4 mars 2006
- en gedigen etablissementtradition

Bland Jamtamots högtidsstunder genom åren har Prismotet med utdelningen av hederspriset intagit sin givna plats; så även i år, när motet avstapelgick den 4 mars å Norrlands nations Inre Läs, varest en påtaglig skara bröder - dock i avsaknad av Blåtand -, för aftonen trotsande en över Upsalaslätten näst intill snöstorm vinande, pinande nederbörd, församlats kring en inledningsvis trivsam heitvasskask, under gemytligt mängtande - vari förmärktes bl.a. de tidigare hederpristagarna Bo Oscarsson (1990) och HP Burman (1994) - installerade sig, bl.a. i den berömda formationen Apberget ävensom i konstellationen Senilium, allt till största båtnad och trevnad. Härtill bidrog inte nämnvärt Stenholmska spisen, detta i avsaknad av tänd brasa - ingen Vedkommitté syntes ha varit verksam -, men gemytet fick snart nog värmen att ändock stiga till behaglig nivå.

Förhandlingarna blev även denna gång något rumphuggna - jfr RN 1-06 härom - enär visserligen ett protokoll nu förelåg från 2005 års Julmot, men däremot ingen dylik redogörelse för sist förlidna Ärtvällingsmot; frågan härom bordlades, evad vid närmast kommande Valmot tvenne protokollsuppläsningar torde emotses. Oaktat denna lakun företogs en lång rad val, efter vanligheten diverse t.f.-poster (för motet) till styrelsen, sålunda: Redaktör - Markus Heed, Gillevärd Secundus - broder Skrivaren och Lekare - Dan Eriksson. Vidare utsågs nämnde Oscarsson till Gamlest, Goden Irén till Tyngst, br Marjasin till Velourjamt och - hör och häpna - båda Granskarna, Haugen och Dahlin, till Yngst. Givetvis permuterades även Fakultetsstyrelsen, denna gång med broder Skum till 1:e Lektorsadjunkt. - Omsider infann sig självaste Storjamten Nisse Bergvall, tillika ständig rösträknare, men tyvärr uppkom ingen votering.

Lars Persa sjunger för Motet Motets höjdpunkt var, som sig bör, utdelning av 2006 års Hederspris till trubaduren Lars Persson, vilken erhöll priset inte minst för sina förnämliga visor med text på jamska. Han är, vilket måhända inte är allmänt bekant, invald broder i föreningen sedan 1974, men var nu på mot för första gången på 30 år. Persa nämnde om sina antecedentia bl.a. att det var först 1991, genom att vinna en amatörmusikanttävling arrangerad av Heimbygda och Radio Jämtland, han på allvar begynte komponera visor avfattade på jamska, vilket han alltsedan dess med växande framgång har vidareutvecklat, på senare tid t.o.m. genom att översätta ett antal av Bellmans epistlar till jamska. I sedvanlig ordning utgjordes hederspriset dels av en mindre replik av Storsjöodjurssaxen, tillverkad av K-G Lindblad i Rätan, dels Jamtamots diplom.

Broder Persa tackade mycket vältaligt för priset och framförde ett antal av sina slagnummer, exempelvis "Je å a momma", i denna och några övriga visor ryckande med sig motet i välfunnen och kraftfull allsång.

Motet bestods med särdeles utmärkta donationer.
Primo presenterade brr Granskare, Haugen och Dahlin, såsom prima surpris en flerkilotung sockertopp med snöre, högst lämplig att framdeles ta till heder vid kommande heitvasskaskande.
Secundus var hederspristagaren 2005, bokförläggaren Torbjörn Junhov med Jengel förlag; personligen ej närvarande men via Bo Oscarsson överlämnades följande förnämliga samling utgåvor till Jamtamot:

  1. Camfore - en jämtländsk plånbok för industriell utveckling, förf. Anna Stjärnström (dotra att Pelle Stjärnström; han fick för övrigt hederspriset innevarande milleniums första år)
  2. Björnrike av Jan-Erik Håkansson
  3. Primus - ingen vanlig naivist, författad av Gurli Utas;
  4. Aksel-9, årsskrift 2005 för Aksel Lindströmsällskapet (red. Bo Oscarsson), och som kronan på verket:
  5. Bibeln på jamska - bibeltexter på jämtmål, 2005. Översättare har varit Berta Magnusson (hederspristagare 1989), Harry Byberg, Per Hellby, Herbert Sjödin och Sigvard Ottersgård. Behjälplig med översättning av vissa texter direkt från gammalgrekiska har varit Carl-Göran Ekerwald (händelsevis även han, år 1981, mottagare av Jamtamots hederspris). - Se även bifogad recension av Gunnar Nirsa (ÖH 1981-1982).
Senare, under middagen, överlät pro tertio broder "Etc"-Nirsa (ÖH 1991-1992) ett antal illustra gåvor, nämligen:
  1. ett redan år 1972 å ett Målarmot färdigställt, sedermera utauktionerat konstverk
  2. en i metall gjuten fanstångstopp av något sovjetrysk modell
  3. en textilie av förgyllt tofs- eller gehängformat, avsedd för den av nämnde broder ännu ofullbordade Jamtamotflaggan, ej att förväxla med den befintliga, av Lasse Forss tillverkade Jamtamotfanan med avknäppbart Storjamtsbräm.
  4. ett antal storjamtsluvor för framtida Storjamtar
  5. en CD-skiva med information om demens av broder demensforskaren Ville Sjögren
I övrigt kan nämnas att middagen utgjordes av caesarsallad till förrätt, utomordentligt knapriga och goda revbensspjäll till huvudrätt och till slisk prima ostkaka med brännbärssås, allt förträffligt anrättat, Gillevärdarna till största heder. Gillevärden Secundus broder Hirdman har lämnat Uppsala för att bedriva studier i Nya Zeeland och där sprida det jamtska budskapet. En ny GvS fyllnadsvaldes därför, och det blev ingen mindre än broder Alsing, Storvikens röst i Jamtamot, Msk&Fo emeritus och även 2Q emeritus. Vidare förevor tombolalotteri med högvinstinslag, Jamtamotkören, Kammarsitz med Brännholm, och som god och rund avslutning i uppsalanattens avsomnade snöstorm en visit å Lycksalighetens Ö, med inslag av såväl Spejare som Sångare och Akrobat. Här vidtog även snusdosdragning, med broder Munskänken som suverän segrare; rövkroken lär för övrigt ha vunnits av ÖH i osedvanligt glänsande stil.

Sammanfattningsvis höll motet en hög klass som Prismot, följande goda tidigare traditioner; det var t.o.m. så, att brr Granskare genom sin sockertoppsdonation lämnade ett gott bidrag till traditionsbevarandet, ty vad är en heitvasskask utan denna utsökta krydda i anrättningen? Extraordinärt att erinra sig var därtill övriga donationer att tacksamt ihågkomma (Junhov och "Etc"). Inte minst kommer Jengels gåvor att i än högre grad medverka till Jamtamots reputation som en kulturbärare och depositör av stora mått till nationens bibliotek; Jamtamot är - och förblir - inte enbart en student-, utan i hög grad också en hembygdsförening.

C'est tout!
En Halvar å fleir

Gruppfoto i Järntrappan. Tyngst: Goden Ihrén  foton: tf Red He(e)d & BO