RN 1-2006

Tyngsten,Stj Norman,och gålbeiningar

Ä r t m o t

Ärtvällingsmotet den 28 januari 2006
- lingvistiska surpriser

Årets upplaga av Ärtvällingsmotet, hållet å Norrlands nations före detta quratorslokal i gamla husets bottenvåning, Konferenssal 1, innehöll gamla välkända inslag, men även en del nyheter. Efter sedvanliga receptionsmysterier på Kammarn kunde en representativ skara bröder omsider bänka sig för att ta del av recipiendis insatser, vilka generellt var anmärkningsvärt goda; bl.a. befanns en gålbeining vara särdeles intresserad av geografi, kartor, heraldik och - nota bene - flaggor. Han visade sig även, efter ett års studier vid universitetet i transsylvanska Cluj, kunna ge prov på goda insikter i rumänska språket, och lär enligt uppgift inneha en fullstor rumänsk flagga. - Dylika karaktärer kan förvisso tillföra Jamtamot en hel del framdeles, särskilt som nu kan ställas i utsikt att Heimsia kompletteras med en presentation av Jamtamot på rumänska.

Nytt för året var eljest att nationslokalerna befanns vara skäligen kalla och oeldade, vilket torde sammanhänga med energipriserna och nationernas omvittnade strategi att om möjligt dra ned på värmekostnaderna. Men va ba! (= vad befalls) Jamtar är inte frusna av sig; aktiviteterna och den goda stämningen med många -Handöl!- höjde temperaturen avsevärt.

Denna del av vintersäsongen plägar esomoftast visa sig vara sjukdomsaltrande med krimen och annat otyg för hälsans vidkommande. Motet gav prov härå, i och med att ett antal styrelsebröder av ohälsa nödgats lämna återbud. Det medförde vissa fyllnadsval av t.f.-karaktär, med påföljd att någon styrelsepost t.o.m. blev dubbelbesatt av samme funktionär, såsom fallet var med broder Lekaren Bolin. En annan gammal veteran som fick rycka in var härjedalingen Tomas "Rally" Persson på skrivarposten och sålunda blev presidiet helt härjedalskt. I hans fall var det för övrigt tio år sedan han avgick från detsamma förtroendeuppdrag inom föreningen.

I sammanhanget kan nämnas att en av gålbeiningarna, en biologie studerande, tillfrågades av "Rally" huruvida han vore en ''vit'' eller ''grön'' biolog. Terminologin torde för mången god jamt var helt ny, och tarvar en mindre förklaring: vit = laboratoriemässig, med vit rock; grön = fältmässig (kort sammanfattat).

Broder Fogden lämnade en ekonomisk rapport för höstterminen 2005 med många innovativa grafiska figurer och det hela verkade, efter en del förklaringar, tämligen gott. Efter det att Goden bankat med Godestaven så att även den trögaste gamle uv vaknade till redovisade en gålbeinskær sin slutuppgift. David Jonasson redogjorde förtjänstfullt för den tvärhandshöge Lill-Månkes levnadshistoria och valdes därefter in i Jamtamot. Som nu därtill Storjamten Blåtand gjorde grandios entré å motet, kom mellan honom och den nyinvalde brodern att utspinna sig intensiva diskussioner på sydsamiska, övriga deltagare till föga insikter i vad som avhandlades.

Förhandlingarna blev något rumphuggna, i och med ordinarie skrivarens förfall, och därmed avsaknaden av protokoll från Julmotet. Genomgången av protokollet bordlades till närmast kommande Prismot. Efter avslutade förhandlingar, varunder P-G Norman utsågs till Tyngst och den nykorade brodern Jonasson invaldes i Fakultetsstyrelsen för Jamska och Härjeådalska, följde en god stunds trivsamt och för aptiten gagneligt mängtande bröder emellan. Omsider kom dock ärtvällingen, med extra mycket fett fläsk, på bordet, i sin tur följt av frasigt stekta pannkakor en masse; för aftonen deltog inte pannkaksmaestron Bergvall, varför i hans ställe grandsigneur, "le Flata Flambeur", brodern PM med bravur övertog flamberandet av pannkakorna, allt till största belåtenhet. - Om ärtvällingen kan för övrigt påpekas, att den biologiska substansen häri bestående av kokta ärtor visade sig vara varken vita eller gröna, utan (som sig bör) gula.

Motet gästades av Andreas Sandgren, s k öskarl i hembygdsföreningen Birkarlarna. Han berättade en hel del intressanta detaljer om Birkarlarenneth och dess numera 51-åriga tillvaro. Noteras kan, att Renneth, i och med sin ålder, de allra första åren ägt rum på annan plats - Studentstaden - än Studentvägen, eftersom bostäderna där då ännu inte tillkommit. Det är nu i år olympiska spel, varför Jamtamot ämnar fullt ut delta i Renneth. Enligt öskarlen torde Jamtamot ha god chans att uppnå ett gott resultat. - I sammanhanget måste även omnämnas "Rallys" särdeles intressanta relaterande av den laginsats som gjordes från Jamtamots sida vid ett Renne omkring senaste millenieskiftet, resulterande i allsköns skador och skavanker; bl.a. sändes "Rally" själv till sjukvårdsinrättning med misstänkt skallfraktur, men hemsändes omedelbart av brodern, tillika doktorn Etc, Thomas Nilsson såsom obeställbar; vidare noteras broder Dahlins därefter svårbehandlade benbrott i en hand. Om allt detta och mycket därtill torde en kommande epistel i JT förhoppningsvis kunna sprida ett förklarande ljus.

Därmed är inte mycket att tillägga, annat än att sången stod mycket högt i tak, att sedvanligt lotteri av högvinstkaraktär genomfördes, att rövkroken vanns av broder ÖH i osedvanligt glänsande stil, att Nachspiel förevor å Kammarn till musik av bröderna Lindqvist med "Brännholm" samt Hardda Ku Harrda Geits "Je vål så sinnu" (möjligen numera nr 2 på Jamtamots tio-i-topplista?), och att besök inte avlades å Lycksalighetens ö. Motet var, med sina språkligt diversifierade inslag från bl.a. den forna romerska provinsen Dacien av god surpriskaraktär. Till den delen ska givetvis läggas att motet fick en storartad donation, nämligen Jämtlands Fältjägarregementes historia i tre band, skänkt av broder Johan Nilsson, numera i Falun. Donationen kan komma att utöka Jamtamots redan omfattande deposition i nationens bibliotek.

En "Halvar" ma fleir

foto: Br Le Bolin - tf Red