RN 7-2005

Julmot

Julmotet den 3 december 2005 i Gamla salen - Norrlands nation
En gastronomisk höjdpunkt!

Bröder, än en gång däran!

Höstterminens definitiva kulmen, Julmotet, avstapelgick denna gång å Norrlands nations gamla hus, Stora salen, med deltagande av ett försvarligt antal duskar bröder, bland dem de ärrade sextiotalsveteranerna Kjell M. Nilsson, Staffan Sandler och Urban Leijon.

Inledningsvis avnjöts under sedvanligt mängtande heitvasskask. Omsider och utan onödig hesitation vidtog förhandlingar, varunder konstaterades att protokollet från sist förlidna Ockupationsmot nu vederbörligen införts i protokollboken. Redogörelsen från Helgamässmotet upplästes givetvis, och befanns vara klart, koncist och kort avfattad på jamska med tydlig Åflodalsanstrykning; denna av motet stort uppskattade surpris manar förvisso till efterföljd! - Enda lakunen i sammanhanget var att resultatet av rövkroken lämnats därhän...

Julmotet är tillika det mot där Hederspristagare utses. Denna gång förelåg omkring en dusk nomineringar för de utsedda rösträknarna - Brodern Blåtand jämte ovanbemälde bröder Kjell M. och Urban Leijon - att nogsamt hålla reda på vid sammanräkningen. Förvisso kan det synas som om det redan år 1973 instiftade priset och dess statuter vid det här laget borde ha inneburit en fast och stadgad praxis beträffande förfarandefrågorna, men ack vad man kan bedra sig - nu förelåg bl.a. två namn i ett och samma förslag, vilket kom en något omständlig debattlongör åstad, i den delen resulterande i att tvenne separata namn förelåg att ta ställning till i omröstningen. Vidare långhalades frågan huruvida för slutligt utkorande krävs att den vinnande kandidaten får över femtio procent av de avgivna rösterna; svaret i den delen är nekande.

Det kan här vara skäl att något nämna vad statuterna innehåller.
Häri anges i §1 att priset kan "tilldelas den, som gjort en värdefull insats för Jämtlands län". Vidare anges att "Som pristagare må endast fysisk person ifrågakomma".
Utifrån dessa kriterier och Julmotets nu intagna ståndpunkter kan sammanfattningsvis följande slutsatser dras.

1.Det ska vara fråga om fysisk person, d.v.s. i motsats till juridisk person, exempelvis ett bolag eller en förening.
2.Statuterna talar om pristagare i singularis (den, som gjort etc, således inte de, som gjort etc; därtill fysisk person, ej fysiska personer). Sålunda kan endast ett namn i taget och separat föreslås. En annan sak är att två skilda kandidater i slutändan kan hamna på samma röstetal; så har skett vid tvenne tillfällen, nämligen 1979 (Jöns Fahlén och Ville Roempke) och 2002 (Kjell Albin Abrahamsson och Erik Arthur Egervärn), varvid Jamtamot salomoniskt inte låtit dem dela priset utan tilldelat dem varsitt pris.
3.I statuterna uppställs inget krav på viss majoritet av rösterna. Praxis har dock utvecklats därhän att om en kandidat - rentav redan i den första röstningsomgången - erhåller mer än femtio procent av avgivna röster, utses kandidaten till pristagare. I den avgörande omgången, då endast två namn återstår, bortses därvid från ogiltiga röster och blankröster, därför att i annat fall en eller ett flertal dylika röster skulle kunna blockera ett slutligt beslut. Slutomgången innebär därför a) att båda kandidaterna får lika många röster, alltså femtio procent var, eller b) att en av dem får minst en röst mer än motkandidaten, och således mer än femtio procent av de röster som avgivits på finalisterna.

Tilläggas kan, att förslag ska vara styrelsen till handa senast den 15 november, att nomineringen är skriftlig (omfattande högst en halv A4-sida) med möjlighet att muntligen utveckla motiveringen, att omröstningen är sluten, att en eller flera omröstningar kan behöva företas tills blott två kandidater återstår, och att i just detta förfarande envar jamt får rösta på endast en kandidat.

Alltnog sållades även här omsider agnarna från vetet, varvid slutligen till 2006 års Hederspristagare utkorades jamttrubaduren Lars Persson, känd för bl.a. musikstycket "Je å a momma".

Övriga val att nämna är Staffan Sandler som Gamlest och HP Burman som Tyngst. Till Fakultetsstyrelsen för jamska och härjeådalska omvaldes broder Blåtand utan konkurrens till posten som Defekt.

Ytterligare noteras att Urban Leijon förtjänstfullt, förande Jamtamots fana, ledde motets fackelprocession från nationen till Slottsbacken och Gunillaklockan, precis i tid till aftonens nioslag; för övrigt företog för tredje året i rad nämnde Burman färden dit per hyrkusk. Någon utblåsande eldkastning förekom inte denna gång, men däremot framförde vår isländske broder Kári Olafsson ett stringent och bejublat brandtal, innehållande bl.a. en utvikning av sentensen "pactum turpe". Under brödernas intag av stärkande het dryck framsjöng även Jamtkören ett antal klassiska nummer, såsom "Jul heeim" och "Till Jamtaland vill jag fara", vilka rönte stora ovationer.

Väl tillbaka från Slottsbacken - varest vinterlik årstid med viss snö och is förefanns, men med endast ett fåtal minusgrader - till nationen vidtog julbordets fröjder, innehållande sju sorters sill, syltor, pastejer, skinka, grynost, spjäll, småkorvar, köttbullar, julkorv, marsipan och den verkliga klassikern grisfötter; de sist nämnda rönte månget lovord. Till detta kom ris à la Malta med mandariner och saftsås, följt av luciabullar, knäck och diverse prima slisk till kaffet. Sällskapet Julbordets Vänner jämte motets tvenne Gillevärdar förtjänar att harangeras med en stor eloge för denna gastrostofiliska insats. - Därtill förtjänar styrelsen beröm för det goda initivet att arrangera hela bordsplaceringen och dukningen i form av ett stort 'J', vilket i högsta grad bidrog till trivseln.

En ny broder fick vi i vår krets vid inval under glansfull ledning av Goden. Janos Nagy, bördig från den ungerska Pustan, vilken föredrog sin slutuppgift om jämförelsen mellan Storsjön i Jamtland och Balatonsjön i Ungern, konstaterande bl.a. att den ungerska varianten - tre och en halv våning hög - av Storsjöodjuret kan ha vissa problem att dölja sig i nämnda ungerska sjö, detta enär den ingenstädes är djupare än tre meter.

Slutligen är att notera att en grandios ensemble galanta damer från Härja-Jämt företrädde inför motet, framträdande med med ett antal skönsjungda, välfunna texter, att tombolalotteridragning med en och annan högvinst förevor, och att tiden därefter förflöt i rasande tempo, vadan det ter sig tvivelaktigt om något Nachspiel å Kammarn hann vidtas. Huruvida ÖH vann rövkroken i en eller annan stil torde dock förhoppningsvis (till skillnad mot redogörelsen från Helgamässmotet) komma att i sinom tid framgå av protokollet från detta Julmot.

C'est tout!
En "Halvar" å fleir