RN 2-2005

Jamtamot Redivivum 90 år!
Jubileum 8-10 april 2005
"Att hålla högtidstal är svårt", enligt Jubileumstalaren vid Stormotet, Lennart Nymans tema vid det nyligen avhållna jubileet i anledning av Jamtamot Redivivums i Upsala firande av sin nittioåriga tillvaro.
I konstaterandet kan ligga viss sanning även i fråga om att lämna ett referat, varför sammanställningen nedan i något rapsodisk, axplockande form återger blott vissa av de många inslagen i jubileet.

Konztutställning - Lovsång till Jämtland-Härjedalen  8-10 april

Firandet inleddes redan på dagen fredagen den 8 april med en under ledning av Storjamten Staffan Sandler i nationens K-delar i Gamla huset arrangerad utställning av konst från Jamtland och Härjeådalen, i mångt byggande på publikationen "Konzta". Expositionen, betitlad "Lovsång till Jämtland-Härjedalen", som var öppen t.o.m. söndagen den 10 april, invigdes annars under stor trängsel officiellt först vid ettiden e.m. den 9 april med ett spirituellt tal av Uppsala universitets rektor em.,tillika Norrlands nationsinspektorn em. Stig Strömholm. Att förglömma är heller inte att även Jamtamot representerades på utställningen genom ett av Olle Festins hederspris (1983, till Lars Faxén) ävensom Yngve Gamlins verk "Hjolbenning" från 1965. Utställningen blev mycket välbesökt under helgen, inte minst tack vare en stor artikel på kultursidan i UNT några dagar innan, och spred mycken glans över jubileet och hembygden, i Upsala med omnejd. Broder Sandler var en mycket initierad och entusiastisk guide på utställningen och ledde själv alla dagarna grupper av besökare runt på utställningen med fart och fläkt.

Jubileumsbanketten den 8 april

Ett ytterligare inslag i jubileet var Jamtamots stora Banquette för alla Norrländska vänner vid nationen i Gamla salen aftonen den 8 april, i närvaro av bl.a. de tillresta bröderna Hederspristagaren Junhov och Storjamten Jöns Fahlén (hederspristagare år 1979).
Å detta kalas erhöll Jamtamot från övriga föreningar vid nationen en mångfald goda och mycket exklusiva presenter.

Nämnas kan den inramade tavlan föreställande en brand i sundsvall i närtid från Nationen, en fantastiskt fin Jamtrullator med alla nödvändiga tillbehör för att kunna ge sig ut på expedition för att söka upp Härja-Jämtskor, en cykel med god patina från Angermännen, en luvhållare från Skvadern, picknick- och vinbrännbollsutmaningar från Ypsilon och Vajan, ikonifierade Jamtar från Birkarlarna, en tavla från Phontrattarne, och en fantastisk matkorg från JH länsförening.

God middagsskaffning, marinerade räkor och som höjdpunkt; halstrad röding, serverades, samt som starkt slisk: fryst kaffe från Irland.
Underhållning bjöds bl a i form av eminent körsång från Härja-Jämtkören samt från en kvintett ur nationsmanskören CV.
1Q Fredrik Sahlberg framträdde i Ypsilons frånvaro som den blonda femme fatalen "Sahlina", vilket uppskattades högeligen.
Goden Mathias Marsh erhöll det åtråvärda priset "Härjad-Jamt". (tidigare pristagare bl a Dan Eriksson och "Haugen" Sjödin)

Som kaffeunderhållning framträdde ett helt nykomponerat musikkapell bestående av Jobs Karl Larsson med vänner vilka bestod med mycket uppskattade och medryckande toner på bl.a. fiol och guitarr i eminent irländsk stil.

En lyckad kväll som denna förstärker förvisso sammanhållningen mellan de olika föreningarna på nationen!

Stormotet den 9 april - ett KANONMOT!

Nu över till jubileets absoluta kulmen, Stormotet. Det begynte i övlig ordning med mängtande heitvasskask, brasande i Stenholmska spisen i Inre Läs och expositioner dymedelst Jamtamots utställning "Jamtamot Redivivum 1915-2005" och broder CB:s sammanställning av material från Karolinermarschen. Bland aftonens av viss patina märkta bröder märktes bl.a. de klassiska namnen Lasse Forss, Mats Jarefors, Sven-Erik Pistol, Urban Leijon, Thomas Johnsson, Jan Sundblom, Kjell Backlund och - inte minst - nestorerna Jöns Fahlén och Erik Eriksson. Å Stormot deltar esomoftast företrädare för en och annan "Jamtklan"; så även nu: Bo Oscarsson med sönerna Jonas och nuvarande Lekaren Mårten; vidare Staffan och Håkan Sandler.

Den för Stormot ansenliga skaran av 100-talet rödluvor bänkade sig omsider i Gamla salen, varest högtidsförhandlingar vidtog, för aftonen ledda av Heders-ÖH Bo Oscarsson, vilken med förnämligt schwung och stor bravur lotsade bröderna genom programmet, liksom i fornstora dagar, skickligt undvikande de förrädiska blindskär som alltid brukar dyka upp under förhandlingarna.

Nämnas kan följande: Tvenne gålbeinskärar invaldes; Peter Nilsson, Stockholm-Frösön(F4), vid ett tidigare mot hemlig gäst med ett grundligt föredrag om cigarrer, med uppgift att försälja rykande färska kvalitetscigarrer å Stormot samt Eskil Nilsson, Bringåsen, (ÖH:s yngre bror tillika), likaledes vid ett tidigare mot hemlig gäst med föredrag om kanoner, med uppgift att tillverka för Jamtamot värdiga punschflaskor vilket skedde med glans (de frostade glasflaskorna med J-emblemet i klarglas).

Härjedalingen Sam F Persson (tillika 1Q emeritus) deltog å Stormotet den 16 mars 1973 (250-motsjubileet), och skulle då ha fått sin luva, vilket av misstag inte skedde. Nu fick han, efter dryga 32 års väntan, äntligen denna huvudbonad.

Torbjörn Junhov, grundaren av bokförlaget Jengel, erhöll Jamtamots Hederspris 2005, en mindre replik av Storjöodjussaxen, tillverkad av K.G. Lindblad i Rätan, jämte diplom. I ett intressant och innehållsrikt tacktal donerade Junhov ett större antal publikationer, bl.a. Ekerwalds jämtländska historia intill år 1319 samt biografin över Aksel Lindström, till föreningen.

Medaljer en gross utdelades, och en sammanställning finns under Jamtamots nätsida Historik.
Till nya Storjamtar kreerades Ando Sundelin (Alsen) och Markus Heed (Krokom).
Notabelt är här att Jamtamot därmed fick sitt fjärde fall av Storjamtar inom samma profana brödrakrets. Tidigare fall är Nils Bååthe (1957) och Artur Bååthe (1973), Nils och Olle Bergvall (båda 1973) samt Örjan och Leif Festin (båda 2003); därtill alltså Kjell-Åke Sundelin (1995) och Ando Sundelin (2005). Tittar man i vidare perspektiv på Storjamtar inom klaner eller släkter, kan nämnas Örjan och Leif Festins släkting Eric Festin (1929) samt Olof Sandler (1961) och hans son Staffan Sandler (1985).

Förevisning av svartvit stumfilm med musikackompanjemang, de i tidigare referat av Rykande Nytt omtalade, nu kultförklarade, filmerna om ÖH-klubban samt Kanonanskaffning, förevisades under stort jubel.

Till Överstepresident (ÖPRT) i fakultetsstyrelsen för jamska och härjeådalska utsågs ÖH em. Fredrik Johansson, Ås.
En innovation var att till Gamlest för aftonen valdes såväl Jöns Fahlén (Klövsjö,f1918) som Erik Eriksson (Bredkälen,f1917 - ÖH1952) ; den sistnämnde är dock nästan precis 1 år äldre, varför han i praktiken sedermera fick inta Gamlestens stol. ÖH em. "Storhaugen" - Andreas Sjödin blev en mycket lyckad och gedigen Tyngst.

Arne Rubensson presenterade och talade väl om sin nyligen utgivna bok "Maninna".

Största surprisen för kvällen bjöds deltagarna vid en samling å nationens balkong, varest Lekaren under stort bifall avtäckte en tingest som visade sig vara en nyinskaffad KANON, 22 kg tung, avgjort större och stabilare än den vid Heimmotet 2004 hädangångna företrädaren. Provskjutning medelst tjärad stubintråd salutexekverades; det dånade och bolmade utav tusan utöver Fyrisån! Den nya kanonen lär komma väl till pass framöver!

En marvelös middag följde, lax med lökmuffins, och huvudrätt bestående av delikat tunnskuret älgkött, och omsider slisk i form av ett antal jubileumstårtor i marsipan, prydda av föreningsemblemet Jamtluvan. Andra jubileumsinslag var specialgjorda dryckesförpackningar, egenhändig avec i form av "Jamtpunsch" och givetvis det sedvanliga Jubileumssnuset lackat med Jamtamots sigill från 1936.

Kvällen till ära var eljest den näst största surprisen att deltagarna tilldelades det senaste numret av Jamtlands Tidning (JT), nr 1 för 2005, utfört i nostalgiskt A5-format om 20 sidor, något som JT:s förste redaktör, Thomas Johnsson, uttryckte sin oförställda glädje och tillfredsställelse över.

Underhållningen vid sittningen var mångsidig och omfattande. Vem kunde t ex ana att en jonglör fanns i våra led i form av Fogden emeritus, nuvarande 2Q broder Alsing, som ekvilibristiskt kastade eldkäglor runt omkring sig i ett veritabelt cirkusnummer. De största ovationerna vid underhållningen vid sittningen rönte eljest den för första gången på 17 år alla återförenade och nu framträdande Jamtamotkvartetten (PM t1, PG b1, Arne Sandemo t2, och Per Hårstam b2), vilka framförde några klassiker från moten under 1980-talet. För ytterligare vokala prestationer svarade delar av Jamtamotkören, med deltagande av bl.a. HP Burman som mullrande andrebas från den djupaste delen av källarvalven.
Lekarn emeritus Andreas Lundström, Rödön, hade författat en ny specialskriven visa till Stormotet - Matkalaset - likaså mycket kraftigt bejublad av bröderna.

I övrigt förevor - som inledningsvis antytts - Jubileumstalet av Lennart Nyman. Inspirerad härav lät Heders-ÖH Oscarsson åtskilliga bröder komma till tals; sällan tillförne torde så många ha talat så mycket, så länge och så (tro´t eller ej!) väl. Av alla dessa kan särskilt nämnas ÖH em. Fredrik Johanssons minnesrika tal om en bilfärd en arla morgon tillsammans med trenne Storjamtar (bl.a. Grossmeistern och Blåtand) för några år sedan från ett Sommarmot i Sigtuna tillbaka till Upsala, de makalösa skrönor som därunder avhandlades, jämte konstaterandet av "skrönarna" att det inte längre funnes några profiler kvar inom Jamtamot nuförtiden.
Ytterligare inslag var att Tyngsten vårtte utbören åtat sången "Ur vägen!" på klassiskt manér, att Yngsten fullgjorde sitt värv traditionsenligt rutinerat och mycket förtjänstfullt, att tombolalotteri med högvinster förrättades, att Lasse Forss förnämligt genomförde en auktion på bl.a. ett antal av Hederspristagarn Junhovs donerade böcker, och att omsider diverse musikaliska divertissemanger avnjöts frampå småtimmarna - exempelvis bröderna ÖH och Skrivarn em. Bolin med urjamtskt fiolspel i Inre Läs och inte minst HP Burman å piano senare, i gryningen, spelande sina klassiska slagdängor från flydda tider. Huruvida något följande Nachspiel med Kammersitz inträdde är oklart i skrivande stund. - ÖH lär i alla fall ha vunnit rövkroken i osedvanligt glänsande stil.

Med denna sammanfattning må därmed vara nog; höjdpunkterna voro, som framgår, många. Särskilt måste än en gång framhållas Heders-ÖH Oscarssons formidabla insats, Junhovs uppskattade framträdande, tillkomsten av ett nytt nummer av JT, och primo inter pares: DEN NYA SALUTKANONEN! Låt oss innerligt hoppas att den inte går samma öde som sin föregångare till mötes. Framdeles, och utan tidsutdräkt, måste nu Jamtamot tillse att fastställa ett omsorgsfullt utformat "Kanonreglemente" för dess fortsatta handhavande.

Vid lunchtid på söndagen samlades dryg dusk bröder på Rådhuskällaren (inkluderande både Junhov och Fahlén!) för att inta Jamtlunch, varvid jubileet summerades och diskuterades.

Avslutningsvis: samtliga inblandade i Stormotets genomförande, naturligtvis först och främst Jamtamots styrelse, förtjänar en stor eloge för sina högt uppskattade insatser. Nittioårsjubileet genomfördes mycket väl, och nu kan man se fram emot det första Jamtamot i Upsalas hundraårsjubileum om två år; det torde bli anledning att återkomma härtill.

C'est tout!
En "Halvar" ma fleir

Länkar:
  • Konstutställningen  En lovsång till Jämtland-Härjedalen - K-delen, Norrlands nation
  • Bilder: Jubileumsbanketten - Gamla salen, Norrlands nation
  • Bilder: Stormotet - Gamla salen, Norrlands nation