RN 6-2004

Ockupationsmotet 2004

Konferenssal 1 - Norrlands nation
Jamtamot har, ehuru föreningen i månget sammanhang är högst traditionsbunden, den underbara förmågan att växla in på nya spår, inte minst inom nya tekniska landvinningar.
Ett utsökt exempel härpå utgjorde programmet å Ockupationsmotet fredagen den 17 september 2004 å Norrlands nation i Upsala.
Motet föregicks, som övligt är, av de traditionsomspunna Receptionsmysterierna på Kammarn. I motlokalen K1 pågick före motet ett mycket gediget bildspel på stor duk medelst datormaskin, där bröderna kunde beskåda bilder från moten som förevarit under vårterminen 2004, samt många bilder från sistlidna Heimmot. Omsider öppnades motet av ÖH Jernberg, inför en för dagen förväntansfull skara bröder. Kallelseförfarandet kom bekymmer åstad, enär Storjamten Uffas inte var närvarande, dock att regndans icke förty synes ha förevarit, åtminstone virtuellt; kallelsen godkändes nämligen. Här kan inflikas att teckningslistan å nationen var sällsamt väl utförd, med ett antal porträtt av styrelseledamöter i gammal god nationsmatrikelanda, därtill lagom ovalt brunfärgade. Låt oss se mera härav!
Skedde därefter installation av den nya styrelsen, enligt följande:
 • ÖH - Ole Nilsson
 • H - Magnus Norberg
 • Go - Mathias Marsh
 • Fo - Christian Alsing
 • Skr - Simon Falck
 • Le - Mårten Oscarsson
 • GvP - Olof Orell
 • GvS - Fredrik Olofsson
 • Msk - Gustav Jernberg
 • 7man - Nyllet
 • Red - Andreas Karlsson
Därmed var hela laguppställningen i elvamannatruppen klar. Redaktören Karlsson, samt 7man Nyllet tillkom genom fyllnadsval på detta mot. Beslöts även förstärka JT genom tillsättande av Lennart Nyman som annonsanskaffare. Sorgligt att konstatera, beträffande styrelsen, är numera att utensilierna - styrelsebanden - flyktat hädan i en tillförne sällan skådad omfattning; här måste krafttag till inför närmast kommande Stormot!

Å motet skedde även diverse val, nämligen av Granskare (omval av bröderna Storhaugen och Dahlin), en ledamot i Storjamtskommittén (omval av Etc - Nirsa), Rupulenskopulator (Rpkt) i Fakultetsstyrelsen för Jamska och Härjeådalska (Klumpen), Gamlest (Storjamten Nyman) och Tyngst (ÖH). Därtill skedde, i anledning av vissa ordinarie styrelseledamöters utevaro, ett antal fyllnadsval att gälla för aftonen; bl.a. erhöll P-G Norman uppdraget som t.f. Gillevärd primus. Sagda uppdrag visade sig vara förenat med viss möda, i det att däri ingick uppgiften att medelst primitiv konservöppnare under vatten få upp ett antal surströmmingsburkar; det lyckades - efter stor vånda och ett antal svavelosande ramsor från densamme Storjamt, med näppe, och resulterade i visst blodvite: han skar sig styggt på fingrarna på vassa burklockskanter.

Aftonens förtäring var alltså surströmming. Det har inte förekommit på mot sedan 1980- eller t.o.m. sent 1970-tal. Anledningen härtill kan spåras inte minst i Chefsideologen Oscarssons inflytande, resulterande i att Jamtamot kom att betrakta maträtten som ett påfund av storsvenskhet, där jamtar skulle reduceras och nivelleras till norrlänningar, mera lämpad att förtäras av Angermannalaget och andra svenska kustföreningar vid nationen. - Hursomhelst: ÖH em. Anders Lundström lär ha påmint nuvarande styrelse om att surströmming faktiskt förekommit i modern (d.v.s. efterkrigs-) tid. För övrigt benämndes Ockupationsmotens föregångare just Surströmmingsmot. Allt går igen! De renlärigare bröderna till tröst serverades emellertid sedermera slisk av prima kvalitet.

Till middagen presenterades en hemlig gäst: ÖH:s bror Eskil Nilsson, yrkesmilitär på I5 i Stan. Han visade film med angelsaxisk taltext om stridsvagnar och andra plåtschabrak, samt föreläste till stilljusbilder om allsköns kanoner å dylika fordon ävensom om allehanda haubits- och artillerikrevadpjäser; framställningen åtföljdes av en förevisning av en dylik tingest, en blindgångare i tiokilosklassen, vilken han under stora svårigheter lyckats få igenom flygplatskontrollen å Frösö aviatorstation vid nedresan till Arlanda, och som sedemera gentilt donerades till föreningen.
Ytterligare filmförevisning följde (jfr inledningen ovan). Den här gången i form av en år 2004 nyproducerad svartvit stumfilm, auditivt kompanjerad av diverse dramatiska stycken klassisk musik. Den rafflande handlingen beskrev hurusom ÖH em. Jernberg från Upsala företog en strapatsrik färd till Jamtland, där återfann en tjänlig fura, ur densamma tillyxade en ny ÖH-klubba (den nuvarande, i det större formatet), och därefter lyckligen återvände till Upsala med den nya dyrgripen i specialutformad mes. Filmen, som med anlitande av nutida teknik var särdeles välgjord - där förekom t.o.m. en del raster och flimmer - rönte synnerlig uppskattning bland bröderna. För manus och regi, klippning m.fl. teknikaliteter torde nuvarande Msk Jernberg jämte nuvarande ÖH Ole Nilsson svara, dock att kameraman lär ha varit den sist nämnde.

I övrigt förevor lotteri med högvinster, snusdosdragning och sedemera Nach(t)spiel på Kammarn med stort larm. Motet avslutades vederbörligen på Lycksalighetens Ö, där, förutom de sedvanliga aktiviteterna, även en Simmare (i form av Krokomsbrodern GvS) utsågs. Rövkroken vanns i osedvanligt glänsade stil av broder ÖH.

Sammanfattningsvis: det nygamla greppet med gäst (gärna hemlig, icke förannonserad) bådar gott, och tål att upprepa, helst på varje mot. Teckningslistan å nationen börjar arta sig. Jamtamots inhopp i den cineastiska branschen manar definitivt till efterföljd. (Se för övrigt broder Stasis sammanställning av föreningens hittillsvarande filmarkiv.) Den nya styrelsen har med detta mot fått en mycket god start.
Bröderna kan med tillförsikt se framtiden an!

C'est tout!
En Halvar  mæ fleir