Sommarmot, tillika Ömot, på Svartlöga

avhållet den 8 - 9 maj  2004

Student- och hembygdsföreningen Jamtamot har under sin hittillsvarande historia på sommarmot företagit ett antal spektakulära odysséer skeppledes till historiskt intressanta platser; se härom RN nr 4/2003. Ett ytterligare mot i den raden kan nu läggas till, i och med det mot, Ömotet, som förlades till broder Storjamten Staffan Sandlers lokus på Svartlöga i Roslagens skärgård, den gamla fastigheten och stamhemmanet Svartlöga 3:21.

Avfärden från Upsala skedde automobilledes till Furusund. På vägen dit passade bröderna på att bl.a. utföra flygplansspaning i Gottröra. Omsider skedde samling vid Snäckskalsbryggan i Furusund. En för dagen oväntad anslutning - i Fjällmannen Blåtands utevaro - till den adekvata numerären bröder var broder Orwar Eriksson från Lorås, vilken inte deltagit å mot på ett antal år.

Överfärden i korsande finlandsbåtsschabraksfarled företogs till Svartlöga per snabbgående (60 knop) droskskepp; härunder passerades Farbror Melkers sommarstuga på Saltkråkan. Däremot beskådades ingen badande nymf, inte ens av bakdelstrådmodell.

Storjamten Sandler utgjorde mottagningskommitté, och passade på att berätta om både fastigheten 3:21 och landhöjningen. Den sistnämnda hade varit inemot 45 centimeter "sedan sekelskiftet", vilket är anmärkningsvärt sedan år 2000. Sandler föredrog även åtskillig historik om gården, öns handel och befolkning samt ett antal lokalhistoriskt mustiga anekdoter, bl.a. om Alvars älgar som kunde simma i en hastighet av sju knop.

ÖH förklarade Ömotet öppnat. En tillsatt lunchkommitté serverade hemmagjort griljerat kött av samma benämning som en större nordtysk miljonstad vid Elbes utlopp. Under det att menyn lovordades av flera och avnjöts med stor förnöjelse, passade Storjamten Sandler på att dirigera ut uppdrag i pluralis. - Motet antog därmed karaktären av ett nästan Gulagliknande arbetsläger, och bland den mångfald kommittéer som därvid tillsattes att utföra uppgifter, kan här nämnas följande.

Påsättningskommittén: uppgiften var att - bland Storjamten Sandlers oräkneliga egenproducerade oljemålningar i fauset - spänna på en målarduk. Väl till pass kom då broder Grossmeisters gedigna påsättningskunskaper och broder Orwar Erssas behändiga handlag.
Fankommittén: hissade två flaggor, republikens och en sjörövarmodell, å samma stång.
Tändningskommittén: skulle tända på något, oklart vad.
Kaffekommittén: hade, som framgår, att arrangera kaffekokning. Det lär enligt uppgift ha lyckats.
Pumpkommittén: samlades runt vattenpumpen vid uthuset där broder "Rally", Munskänken och broder Wikström uppvisade stora tekniska kunskaper, i sinom tid resulterande i att Storjamten Sandlers vattenpump pumpade upp ett vattenliknande fluidum.

Framåt aftonen i det osedvanligt soliga och varma vädret företogs, under Sandlers auspicier, en exkursion på Svartlöga. Öns centralort passerades och en exklav till fastigheten 3:21 intogs. På order av Storjamten Sandler planterade Broder ÖH jamtska tallar - hämtade från frösösidan av Röasunne - i en glänta. Flertalet Jamtar passade på att lovsjunga ungskogen och önskade de nysatta furuplantorna god växtkraft. Några höll t.o.m. euforiska tal om att tallarna växer enligt subsidiaritetsprincipen och att en ny era för svenskt skogsbruk just inletts. För att tallarna skulle få bästa möjliga växtlycka uttryckte Storjamten Sandler önskemål om att skogsdungen skulle namnges. Bland annat framkastades "Jamtlunden" som förslag.

Efter kolonnledes anträdd återmarsch genom halvsumpmark och mindre surhålsimpediment - starkt påminnande om den Vietnamkrigsliknande expeditionen på myrarna i trakterna av Klaxåsen vid Heimmotet år 1984 - serverades, vid reentrén å gården, middag i fausateljén. Därvid förekom en myckenhet sång, bl.a. Jamtlandssången på jamska, goda förhandlingar, ut- och inval i Senilium, ävensom överläggningar i anledning av Justitieombudsmannens (JO) ifrågasättande av Länsstyrelsens i Jämtlands län fridlysning av Storsjö(o)djuret år 1986. Tilläggas kan, att slisket var gott, och att Storjamten Sandler vid lotteridragningen vann en högvinst. Detsamma kan sägas om Storjamten Norman, som vann ett å ovan angivna exklav befintligt tröskverk, en kastmaskin; det återstår blott att frakta verket därifrån. - En fadäs av Broder ÖH, eller reprimand åt styrelsen, att notera är att ingen protokollsuppläsning skedde; protokollsboken kvarglömdes nämligen i automobil i Furusund.

En gålbeining, Gunnar Irén från Ängsmon i Torvalla, redovisade sin slutuppgift. Han talade länge och väl om jämtländska häxprocesser. Motet fann att han löst sin uppgift mycket väl, varefter han invaldes i föreningen.

I sinom tid intog bröderna varierande kineserisovläger, även så broder Grossmeistern, dock först efter att i den stjärnklara natten dymedelst Storjamten Sandlers astronomiska stetoskåp ha förevisat en andäktig skara bröder både Jupiter och Saturnus' ring.

Söndagens förmiddag bjöd på samma värme. Frukost serverades av Storjamten Sandler som passade på att allokera sysslor, bl a stordiskning enligt löpande-bandprincipen, innan det var dags för avfärd. Denna skedde dels med ovan angivna skeppsdroska, dels med Sandlers eget skepp tillbaka till Furusund.

Motet blev mycket gediget och minnesvärt, och utgör en god länk i den förnämliga raden av Sommarmot; att företa båtledes gjorda utflykter är en utomordentligt god tradition, som vid tillfälle bör upprepas.

En "Halvar", t.f. Skrivaren Simon Falck å fleir.