Valmotet 2004

Den 16 april hölls det 509:e protokollförda Motet, tillika Valmot, i K1:an å Norrlands nation. Kvällen karaktäriserades således av just förrättande av allehanda val av varierande tyngd. Framför allt skulle en ny Jamtamotsk styrelse väljas och en ny Överhövding utses, vilka har till uppgift att leda Jamtamot under kommande mandatperiod och bland annat anordna 2005 års Stormot. Uppslutningen av motdeltagare var ur valsynpunkt betraktat sedvanligt representativ och god. Värt att nämnas är att Valmotet besöktes av två gäster: Lars Dahlin (Östersund, bekant till br Red och även medlem av Jämtlands Gille) och Magnus Falck (Rödön, bror till br Simon Falck).

Till kategorin viktiga händelser hörde bland annat att en kommitté utsågs som har till uppgift att utreda frågan om vad det till den ständiga Jamtamotska slagdängan Brännholm konkurrerande opuset av maestro Roland Cedermark heter. Nyssnämnda kommitté bestod av samtliga Jamtar som befann sig på Valmotets Nachspiel. Till saken hör emellertid att dessa var adjungerade utan rösträtt. Den ende som hade rösträtt var kommitténs ordförande br Dan Eriksson, tillika Lekare emeritus. Det kanske mest anmärkningsvärda var att nachspielet förlades till br Le Anders Lundströms tf sovrum, vilket för kvällen beslutades vara inget mindre än Jamtamots kammare!

Det är med glädje jag kan utlysa att Jamtamots blivande Överhövding är br Ole Nilsson, Bringåsen. Denne hade bland annat som vallöfte att återinföra besök av hemlig gäster på Mot och att det på varje sagda tillställning kommer exekveras en Motpolska medelst violin. De tvenne Gillevärdarna valde att även tillbringa nästa års mandatperiod bland karotterna i köket, dock kommer br Orrell under sagda period utgöra den mera dominerande parten i egenskap av GvP. Br Orrell blev satt till ämbetet efter att ha utlovat att det fortsättningsvis kommer serveras en myckenhet av fet mat indränkt ibland annat olivolja och ister.

En annan viktig fråga som dryftades var styrelsesmaken. Det var bland annat på förslag att samma summa som gällde förra året skall gälla, fast i Euro, alternativt att anslaget skulle höjas med lika mycket som medlemsavgiften höjdes med, dvs 800 %. Efter votering förevor rösträkning, i såväl Stj Blåtands horisontella frånvaro som utevaron av den ständige rösträknaren, Storjamten Nisse Bergvall, dock utförd i den högre demokratiska skolan, såvitt avsåg frågan om eventuellt förändrat smakanslag. Motet beslutade sig in fine att sagda anslag skall höjas med 16,45 kr per två styrelseledamöter jämfört med föregående års smak.

När kvällens Tyngst skulle utses föll majoriteten av rösterna på självaste br Red som nu på kort tid fått lyftas till skyn två gånger. Detta föranledde i sedvanlig ordning att ett stativ måste frambringas, så att br Red medelst kamerans klockfunktion kunde föreviga bröderna. Efter en kort debatt kom Motet fram till att det vore positivt om stativet kunde utgöras av någon som var mer byggd som en potatis. Det logiska valet föll således på br Le Lundström, i egenskap av före detta Rödöbo.

Undertecknad ersattes i Fakultetsstyrelsen för jamska och herjeådalska av br Msk Alsing på posten som vice fakultetskansler, vfkk. Br Stj P-G Norman blev vald till kvällens Gamlest.

Kvällens kulinariska inslag bestod av den typiskt jamtska maträtten kebab med där tillhörande pommes frites. Mot bakgrund av att de kompetenta Gillevärdarna för kvällen införskaffat inte mindre än 11 kg av nämnda köttvara blev uppmaningen till bröderna: "- Stupp ti deck!" Detta rönte stor uppskattning bland de hungrande bröderna.

Motet avslutades som sig bör med besök å Lycksalighetens Ö där bröderna med Spejarens, Sångarens och Akrobatens hjälp kunna finna harmoni och lycka. En rafflande snusdosdragningsturnering genomfördes mitt i natten. Det kan även noteras att br ÖH Jernberg vann rövkroken - osedvanligt nog - i sedvanligt glänsande och imponerande stil.

Styrelsen in spe:

 • Överhövding - Ole Nilsson
 • Hövding - (bordlades)
 • Skrivare - Simon Falck
 • Gode - Mathias Marsh
 • Fogde - Christian Alsing
 • Gillevärd Primus - Olof Orrell
 • Gillevärd Secundus - Fredrik Olofsson
 • Munskänk - Gustav Jernberg
 • 7-man - Kalle Randau
 • Lekare - (bordlades)
 • Redaktör - (bordlades)

Eder Br Skr Jacob Bolin