Jamtamot redivivum  –  En kortfattad presentation

Jamtar på Julmot, för stunden uppställda i den stora trappan
på Norrlands nation. I centrum syns Tyngsten H-P Burman.
JAMTAMOT (ur Nationalencyklopedin)
Det självständiga Jämtlands allting för rättskipning och förvaltning dokumenterad under tidig medeltid men otvivelaktigt betydligt äldre. Det ägde bestånd efter Jämtlands införlivande med Norge fram till 1470-talet, då dess funktioner övertogs av ett lagting.
Hembygdsföreningen Jamtamot vid Norrlands nation i Uppsala är en politiskt och religiöst obunden förening för män från i första hand landskapen Jämtland och Härjedalen, och har till syfte att under formen av ett slutet sällskap befordra ett gott kamratskap och höja intresset för hembygden. Föreningen nygrundades år 1915 och heter egentligen Jamtamot Redivivum, därmed åsyftande en äldre förening med samma namn i Uppsala under åren 1907-1910. Jamtamot som namn syftar tillbaka på det gamla alltinget på Frösön, grundat på 930-talet. Trots att föreningens ålder oftast mäts från och med den reviderade upplagans födelse, så är Jamtamot den i särklass äldsta kontinuerligt verksamma föreningen inom Norrlands nation.
Jamtamot har karaktären av ett ordenssällskap och håller hårt på sina traditioner. Inval av recepiender, så kallade gålbeinskæra, sker genom omröstning efter vederbörliga receptionsmysterier.
Varje invald får en röd luva med tofs att bära på Moten (mötena) som tecken på sitt medlemskap. Luvan som insignium syftar tillbaka på de röda luvor som förr i tiden bars till vardags av den manliga allmogen i Jamtland.
Antalet nu levande medlemmar – Jamtar – är drygt elvahundra, och totalt genom åren har föreningen valt in drygt femtonhundra medlemmar. Stommen i verksamheten är de 8 – 9 Mot som äger rum varje läsår varav ett, nämligen Heimmotet, går av stapeln i hemlandskapen under juli månad. Föreningen har en egen lokal på Norrlands Nation som benämns Kammarn.
Jamtamot delar ut ett Hederspris varje år till någon som gjort en värdefull insats för hemlandskapen, och ger sedan år 1972 ut en egen tidning, Jamtlands Tidning.
För vidare information, kontakta Överhövdingen.