Carl Zetterström  –  Testamentet

Carl Zetterströms testamente har tidigare publicerats i Jämtlands biblioteks årsskrift 1942, sid 13ff.
§1
Ingen Notification om mitt aflidande sker i Staden, utan skrifves nästa Postdag till min bror Hemming, klockare i Rödön, eller till min Svåger Carl Pehrsson i By i samma socken eller till min ungdomsvän Aron Lidsten i Silje i Rödön, samt till Kongl. Wettenskaps Akademien ocb Kongl. Sundhets Collegium, Professoren och Riddaren C Trafvenfelt, Lifmedicus Ridd. Er. Edholm, Archivarien Olof Sundell, Canzli Rådet I.M Tannström.
§2
Professor Romanson anmodas att öpna min döda kropp. Den som förrättar obduction, nyttjar mitt bestick ocb behåller det sedan för sitt besvär. Efter denna förrättning lägges kroppen utan svepning uti en simpel likkista, som genast igenspikas så att ingen sedan behöfver titta huru de upskurit eller hvad de för sin del eller andras uplysning borttagit ur kroppen.
§3
Om min begrafning, som bör ske utan ringning och i allt så enkelt som möjligt anständigt är, har Pastor Erik Björkman lofvat i allt besörja. Han vet stället, nämligen vid en stor sten i Waksala Kyrkogårdsmur på nordöstra sidan om kyrkan. Skulle någon vän der vilja vara vittne att jag af honom jordfästes, bör det ej vägras, men ingen bör incommoderas att under form af Likprocession resa dit.
§4
Min Boksamling testamenterar jag till Frösö Trivial Schola, att härmed må kunna göras början till ett Bibliothek för Jemtland. Med det vilkor att ett passande Stenhus ej långt ifrån sjelfva Scholhuset på ett väl beläget och för eldsvådor minst utsatt ställe för detta ändamål upbygges. ... då ändteligen Bibliotheks byggnaden på Frösön blifver färdig att emottaga mina Böcker medel må finnas att bestrida deras transport dit ocb att utrusta dem från Upsala uti Bokkistor, beklädda med vaxduk, så att icke regn eller snö under transporten, som bör ske uti Januarii eller Februarii månad, medan föret är bäst och sjöarna säkrast, kommer att skada dem. En pålitlig man af Medelpado-Jemtländska Nationen utväljes att härifrån följa Boktransporten till Frösön, der kistorna insättas i Bibliotheket ocb endast den eller de uptagas, som skulle hafva blifvit utsatte för någon väta, de öfriga först om Sommaren, sedan det blifvit fullkomligt varmt i luften, och Bibliotheksrummet väl uttorkadt ocb vädradt.
§5
Här ska texten till §5 läggas in.
§6
Här ska texten till §6 läggas in.
§7
Här ska texten till §7 läggas in.
§8
Här ska texten till §8 läggas in.