Carl Zetterström  –  Gravfonden

Insamlingens början
År 1923 satte Jamtamot igång en aktion för ordnandet av professor Carl Zetterströms grav på Vaksala kyrkogård. I det publicerade uppropet samma år, undertecknat av Överhövdingen John Lindgren och Skrivaren Bertil Nordenfelt (den sistnämnde var med sina dryga 90 levnadsår bl.a. känd som en stålfarfar i orienteringsspåren och överträffade i vitalitet mången betydligt yngre Jamt vid Jamtamots Stormot vt 1995), kan man läsa:
Uppropet år 1923
På Vaksala kyrkogård strax invid Upsala ligger professor Zetterström begraven. Fyra mäktiga lindar i gravplatsens hörn skänka frid och ro över den anspråkslösa graven. Men hundra år ha icke gått denna spårlöst förbi. Endast med svårighet kan man urskilja namnet på den höga och smala gravstenen. De järnpelare, förbundna med tunga kedjor, vilka omgiva graven, ha förlorat sltt fäste och luta mot fall. Graven gör intryck att vara hemfallen under människors glömska. Annorlunda bör hembygden bevara minnet av sin välgörare. Det är en hederssak för oss jämtar att tillse, att prof. Zetterströms sista viloplats hålles i vårdat skick. Den jämtländska studentföreningen Jamtamot i Upsala har därför tagit denna sak om hand och beslutat en insamling för åstadkommande av en gravfond, varav den årliga räntan skulle användas till gravens vård och skötsel. Graven behöver icke göras om; dess enkelhet är dess skönhet. Vad som erfordras är tillsyn och omvårdnad.
Läget två år senare
Två år senare hade man genom dåvarande Överhövdingen i Jamtamot, S. H. T. Kihlgren, tagit reda på att Norrlands nation hedrat den begravde, tillika bl.a. grundläggaren av Jamtlands bibliotek, genom att år 1893 ha satt ett staket som då ännu omgav graven. Samtidigt hade den av Jamtamot startade insamlingen av medel till fortsatt och förbättrad vård av graven inbragt 258 kronor vilket var en ansenlig summa vid den tiden. Det gick dock långsamt att uppbringa de erforderliga 500 kronorna, trots att östersundstidningarna hjälpte till med att på sina expeditioner hålla listor tillreds.
 
Oljemålning av professor Per Krafft d.y.
Insamlingens avslutande
Insamlingen avslutades år 1928 i och med det beslut som Jamtamot fattade om att de insamlade pengarna skulle överlämnas till Vaksala kyrkoråd den 1 juli samma år. Om detta skedde då eller senare är ovisst. Nästa uppgift är från 1931 och meddelar, att kyrkorådet beslutat att från och med år 1932 endast ta i anspråk 400 kronor av de insamlade medlen till gravens ans. Jamtamot beslöt att använda de övriga 100 till en restaurering av graven.